Vad är kärnkraft?

Vad är kärnkraft enkel förklaring?

I ett kärnkraftverk används kärnbränsle. Genom att klyva uranatomer i bränslet med hjälp av neutroner frigörs stora mängder energi som värmer vattnet. Vid uranklyvningen frigörs i sin tur nya neutroner. För att neutronerna ska fortsätta att klyva uranatomer krävs att de bromsas upp, modereras.

Vad gör ett kärnkraftverk?

Kärnkraften är en viktig energikälla i många delar av världen, inte minst i Sverige. Energin kommer från klyvning av det radioaktiva ämnet uran, som utvinns i stora dagbrott på olika platser i världen.

Är det bra med kärnkraft?

Kärnkraftens tillförlitlighet är hög och de koldioxidutsläpp den orsakar under sin livscykel är låga. Med kärnkraft produceras ungefär 11 procent av den totala elektriciteten i världen med hjälp av fler än 400 reaktorer i drift.

Vad är kärnkraft för barn?

Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas och som driver en turbin. Turbinen är sedan kopplad till en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

Vad har styrstavarna för funktion?

Styrstavarna innehåller ämnet bor som absorberar neutroner. Därmed minskar mängden kärnklyvningar. Vid ett snabbstopp skjuts alla styrstavar in samtidigt. De skjuts in mellan de fyra meter långa bränsleelementen.

Vad är en Fusionsreaktion?

I energisammanhang betyder fusion att lätta atomkärnor slås samman för att producera kärnreaktioner med positivt energiutbyte. I vår omvärld är det fusionsreaktioner som ligger bakom solens energiproduktion; fusion är universums mest grundläggande energikälla.

Hur farligt är kärnkraftverk?

Risker med kärnkraft

Den största nackdelen med kärnkraft är att det skapas radioaktiva ämnen vid driften. En svår olycka skulle kunna leda till utsläpp av radioaktiva ämnen som kan påverka omgivningen. Därför måste ett kärnkraftverk vara konstruerat så att inte radioaktiva ämnen kan komma ut på ett okontrollerat sätt.

Är kärnkraft bra för miljön?

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med andra tekniker för att producera el. Det gäller hela processen, från uranbrytning till avfallshantering. De svenska kärnkraftverken har väldigt låga utsläpp av växthusgaser. Ett kärnkraftverk är en stor industri och påverkar givetvis miljön på olika sätt.

Varför ska man använda kärnkraft?

För att minska utsläppen behöver vi kärnkraften

Den fossila energin från kol, olja och gas måste snabbt ersättas. Genom att elektrifiera transportsektorn och alla industriella processer som idag förlitar sig på fossila bränslen kan vi nå målet.

Varför stängdes kärnkraftverken?

Ja, och det finns flera skäl till att avveckla den svenska kärnkraften. Några av de viktigaste är: De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används idag behöver ersättas inom kort. Vi har dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att all elproduktion ska vara helt förnybar till 2040.

Varför är kärnkraft bättre än vindkraft?

Det analysen visar är att kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kWh. Det jämförs med drygt 12 gram för vindkraft och drygt 4 gram för vattenkraft. Kärnkraften ger alltså hälften så låga koldioxidutsläpp som det näst bästa alternativet.

Hur många reaktorer är i drift i Sverige idag?

Det finns totalt sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift. Oskarshamns kärnkraftverk stängde två av tre reaktorer 2017 och vid Ringhals kärnkraftverk stängdes två av fyra reaktorer 2019 och 2020.

Hur går kärnklyvning till?

Att frigöra energi ur källan

Man utvinner energi ur uran genom kärnklyvning – fission. Med kärnklyvning menas att man splittrar atomkärnor genom att beskjuta dem med fria neutroner. För att en kärnklyvning skall kunna ske, måste det finnas tillgång till material som kan klyvas. I kärnkraft har man valt uran.

Vem kom på kärnklyvning?

En enda sådan bomb kan utplåna allt inom en radie på flera kilometer. Upptäckten av kärnklyvning innebar också att människan fick tillgång till en ny energikälla – uran som används som bränsle i kärnkraftverk. På grund av andra världskriget 1944 fick Otto Hahn rent fysiskt motta Nobelpriset 1945.

Vad är nackdelar med kärnkraft?

Nackdelar med kärnkraft:

Det är bland de högsta kostnaderna för energiframställning. Även om kärnkraften i sig är väldigt miljövänlig så innebär uranbrytningen koldioxidutsläpp en negativ miljöpåverkan. När man bryter uran uppstår stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen.

Kärnkraft

Följ med in i ett kärnkraftverk – Vattenfall

KÄRNKRAFT: Varför ignoreras det?

Lämna en kommentar