Vad är kartläggning?

Kartläggning handlar i undervisningssammanhang om att undersöka och beskriva, att rita en karta över något. Det är viktigt att veta vad det är man vill bilda sig en uppfattning om och därefter välja rätt metod och rätt material för ändamålet.

Hur gör man en bra kartläggning?

Inför en kartläggning och vid val av kartläggningsmaterial är det viktigt att välja rätt material och upplägg. Det gäller att fånga både elevens styrkor och svårigheter. Elevens egna tankar och erfarenheter är bärande delar av kartläggningen och i planeringen av åtgärder.

Vad är syftet med kartläggning?

Syfte med kartläggningen Syftet med kartläggningen handlar om att beskriva vad det är vi vill veta, få syn på eller förstå för att hjälpa eleven vidare i sin utveckling. Bakgrund till frågeställningen Här beskriver vi varför det finns behov av en kartläggning och ger exempel på situationer som väcker funderingar.

När ska kartläggning göras?

För eleverna i förskoleklass ska läraren använda nationella kartläggningsmaterial vid avstämningstillfällen under höstterminen. Nationella kartläggningsmaterial ska enligt skolförordningen (2011:185) användas i språklig med- vetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Vad är en social kartläggning?

Vad är syftet med en skolsocial kartläggning? Syftet med den skolsociala kartläggningen är att få underlag för bedömning av hur faktorer i elevens sociala situation i och utanför skolan kan vara en förklaring till att eleven inte når kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Varför gör man pedagogisk kartläggning?

Genom att göra kartläggningen kan skolan upptäcka om det finns flera orsaker till frånvaron och kan då lättare se vilka insatser som behöver tillsättas. Beskriv olika situationer i lärmiljön där elevens lärande fungerar. Det kan vara situationer i undervisningen men även på raster och övrig tid i skolan.

Vem ska skriva pedagogisk kartläggning?

Lag (2014:456). Vem ska gör de pedagogiska utredningarna? Utifrån inkluderingstanken borde alla lärare kunna göra en pedagogisk utredning men specialpedagoger och speciallärare (elevhälsan) vara till stöd i arbetet.

Vad är kartläggning i förskolan?

Syftet med en pedagogisk kartläggning, är att öka förståelsen för barnets förutsättningar och behov. Kartläggningen ska också användas för att ge struktur åt iakttagelser, reflektioner och ligga till grund för fortsatta insatser i det pedagogiska arbetet.

Varför gör man kartläggning i förskoleklass?

Kartläggningen är en del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Hitta språket och Hitta matematiken som är utgivet 2019 ska användas.

Vad är skillnaden mellan pedagogisk kartläggning och pedagogisk utredning?

I Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram finns exempel på blanketter för att dokumentera utredningar. Om det avser en utredning där syftet är att göra en analys av en elevs svårigheter vad gäller läs- och skrivförmåga benämns detta en pedagogisk läs- och skrivutredning.

När ska pedagogisk utredning göras?

När ska en utredning om särskilt stöd göras? Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, eller de kravnivåer som gäller om eleven läser ämnesområden, trots att eleven har fått stöd i form av extra anpassningar, ska detta anmälas till rektorn.

När ska hitta språket göras?

Hitta språket genomförs under höstterminen i förskole- klass för att läraren tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3. Läraren kan också med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera.

Hur lång tid tar en pedagogisk kartläggning?

Vad gäller skyndsamhetskravet som anges i skollagen så saknas det tidsgräns för hur lång tid en utredning får ta. Att påbörja en utredning bör dock vara en prioriterad fråga och även att slutföra den så att eleven kan få rätt stöd och då i rätt tid.

Vad ska en utredning innehålla?

När du startar en utredning är det viktigt att komma ihåg att utredningen ska spegla ansökan. Utredningen ska visa att den sökande är i behov av insatsen för att uppnå en skälig levnadsnivå, vilket är ett krav enligt SoL.

Är pedagogisk utredning offentlig handling?

Utredningen är i de flesta fall sekretesskyddad, eftersom den innehåller uppgifter om eleven som kan vara menliga. Men ett ÅP är däremot alltid offentligt, eftersom det är ett elevstödjande beslut.

Var ska extra anpassningar dokumenteras?

“Hur ska extra anpassningar dokumenteras? Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta, när det gäller årskurs 1-5, dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan.

Kartläggning i förskoleklass

Bedömning, beslut och planering – kartläggning i steg 1 och 2

Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklass

Lämna en kommentar