Vad är kol?

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som ökar dramatiskt. För personer mellan 45 och 65 år är prevalensen 10 % och den ökar med stigande ålder. Den kroniska obstruktiviteten, som beror på en kombination av bronkiolit och emfysem, utvecklas smygande.

Vad innebär sjukdomen KOL?

KOL är en sjukdom som främst påverkar lungorna och luftvägarna, men även andra kroppsdelar är påverkade. Den leder bland annat till att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL beror oftast på rökning. Du kan inte bli helt frisk från KOL, men det finns behandling som kan lindra besvären.

Hur farligt är KOL?

De flesta har sjukdomen i lindrig form och många lever med den utan att ha fått diagnosen KOL. Dödligheten i KOL har ökat sedan 1970-talet och för närvarande avlider närmare 3 000 personer per år i sjukdomen i Sverige. Ökningen sker främst bland kvinnor, och fler kvinnor än män avlider årligen till följd av KOL.

Vad är skillnaden mellan astma och KOL?

Båda sjukdomarna har inflammatoriska inslag, men den inflammatoriska reaktionen skiljer sig. Vid astma är inflammationen väldigt känslig för inhalationssteroider, medan den vid kol är betydligt mindre känslig för steroider. Det beror på att olika immunförsvarets celler tar sig till inflammationen.

Hur kan man bromsa KOL?

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL. Sjukdomsförloppet kan bromsas med hjälp av rökstopp, motion och läkemedel. Om du eller någon i din närhet inte får tillräckligt med luft ska du söka vård akut – ring 112 och invänta ambulans.

Hur går ett spirometritest till?

Mätningen görs med en spirometer som är kopplad till ett munstycke som patienten får blåsa i [11-12,17,26,30-31]. Den vanligaste information som fås är: VC (vital kapacitet), den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning. VC är normalt 5 liter för en vuxen men kan variera.

Vad betyder KOL och vad innebär det redogör för orsaker och symtom?

KOL är en lungsjukdom som framförallt orsakas av rökning. Sjukdomen utvecklas långsamt och de flesta blir inte medvetna om sjukdomen förrän lungfunktionen är kraftigt påverkad. Vanliga symtom är pipande andning, att hosta upp slem och att lätt bli andfådd vid ansträngning.

Vilka komplikationer kan man drabbas av om man har sjukdomen KOL?

Däremot drabbas de flesta av en eller annan rökrelaterad sjukdom, till exempel kardiovaskulär sjukdom och lungcancer. Många KOL-patienter har också både KOL och hjärt- eller kärlsjukdom. Av dem med medelsvår eller svår KOL har närmare två tredjedelar samtidigt andra sjukdomar, främst hjärt-kärlsjukdom.

Kan man bli av med KOL?

KOL går inte att bota, men en ny metod gör det enklare att lindra symptomen. När väggarna mellan de små lungblåsorna, alveolerna, förstörs av KOL blir blåsorna färre och större, syreupptagningen sämre och lungan allt mer uppblåst i bröstkorgen.

Hur många stadier av KOL?

Luftvägsobstruktionen vid KOL indelas i fyra stadier utifrån FEV1 i % av förväntat värde efter bronkdilatation vid spirometri: GOLD 1 – ≥ 80 % GOLD 2 – 50-79 % GOLD 3 – 30-49 %

Kan man ha astma och KOL samtidigt?

Astma och KOL samtidigt

Det finns olika typer av KOL: En grupp utvecklar emfysem, vilket innebär att lungblåsorna trasas sönder och bildar hålrum som saknar förmåga att ta upp syre. Den andra gruppen får påverkan på luftrören, de så kallade bronkerna. En stor grupp lider av ACOS, astma och KOL samtidigt.

Vad är skillnaden mellan kronisk bronkit och KOL?

Vid kronisk bronkit är lungfunktionen fortfarande normal till skillnad från vid KOL. Minst hälften av alla rökare utvecklar så småningom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) vilket kännetecknas av en reducerad lungfunktion till följd av den kroniska inflammationen och sekundärt emfysem.

Hur kan man särskilja astma från KOL med hjälp av dynamisk spirometri?

Däremot kan en normal spirometri, efter bronkdilatation, utesluta KOL. – En spirometri krävs för att ställa diagnosen KOL. Efter bronkdilatation är kvoten FEV1/FVC <0,7 (70 procent) vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Men spirometrivärdena ska alltid sammanvävas med anamnes och kliniska fynd.

Vilka läkemedel är aktuella för KOL?

I behandlingen av KOL används bronkvidgande läkemedel med långverkande effekt. Det finns två typer av dessa läkemedel: långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och långverkande antikolinergika (LAMA).

Hur är hostan vid KOL?

Hosta och slem: Hosta är ett vanligt första symtom vid KOL. I lindrig sjukdom mest påtaglig på morgonen och det går oftast att hosta loss slemmet. Vid svårare sjukdom hosta även under dagarna. Alla personer med KOL har inte slem, kanske inte ens vid en försämring.

Vilka åtgärder vidtar du för att underlätta andningen för en patient med KOL?

Lägg en hand på patientens mage och be hen att andas mot handen så att magen höjs vid inandning och sänks vid utandning. Instruera patienten att göra så kallad ”sluten läppandning” det vill säga att andas lugnt in genom näsan och ut genom halvslutna läppar.

En film om KOL

KOL – Bakgrund, Diagnos & Behandling

KOL

Lämna en kommentar