Vad är kommunstyrelsen?

Vad är skillnaden på kommunstyrelse och kommunfullmäktige?

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens “regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten.

Vad motsvarar kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags verkställande chef. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt. Regelbundet skall styrelsen rapportera till fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och om kommunens ekonomiska ställning.

Vad är kommunfullmäktige för något?

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten. Kommunfullmäktige: fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. beslutar vilka nämnder som ska finnas.

Vad kallas de högsta tjänstemännen i kommunen?

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Vad är en fritidspolitiker?

En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid. Exempel på fritidspolitiska uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige eller ledamot av en kommunal nämnd.

Vad gör en fullmäktige?

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen respektive regionen. De beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Vilka sitter i kommunstyrelsen?

Politikerna i kommunstyrelsen är avsevärt färre än ledamöterna i fullmäktige. I Sverige är det vanligt att kommunstyrelsen har 9, 11, 13 eller 15 ledamöter. Sveriges tre största kommuner – Stockholm, Göteborg och Malmö – har 13 politiker i sina respektive kommunstyrelser.

Vilka av följande tre ingår i kommunens obligatoriska åtaganden?

Obligatoriska uppgifter
 • Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning (komvux)
 • Plan och byggfrågor.
 • Miljö- och hälsoskydd.
 • Renhållning och avfallshantering.
 • Vatten och avlopp.
 • Räddningstjänst.
 • Krisberedskap och civilt försvar.

Vilka uppgifter har de kommunala nämnderna till exempel utbildningsnämnden?

Nämnden för utbildning, kultur och fritid fullgör kommunens uppgifter inom barn och utbildning samt kultur och fritid. Nämnden ansvarar för bland annat; Förskoleverksamhet. Grundskola.

Vad är Nämndens viktigaste uppgift?

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämndernas viktigaste uppgift är att “bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Vilka sitter i kommunstyrelsen i Göteborg?

Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022
 • Centerpartiet, 1 kommunalråd.
 • Demokraterna, 3 kommunalråd (varav 1 ersättare)
 • Kristdemokraterna, 1 kommunalråd (ersättare)
 • Liberalerna, 1 kommunalråd.
 • Miljöpartiet, 1 kommunalråd.
 • Moderaterna, 3 kommunalråd (varav 1 ersättare)
 • Socialdemokraterna, 4 kommunalråd (varav 1 ersättare)

Är kommunfullmäktige en person?

Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktiges storlek varierar från minst 21 ledamöter i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare till minst 101 ledamöter i kommuner med fler än 600 000 röstberättigade invånare.

Får kommunfullmäktige lön?

Kommunalråd, oppositionsråd och ordföranden

Månadsarvodet till kommunalråd, oppositionsråd, nämndordförande och övriga som får fasta arvoden beräknas som en andel, i procent, av aktuellt riksdagsmannaarvode (69 900 kronor år 2021).

Vilka jobbar i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 71 ledamöter som fattar beslut i frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen. Politikerna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av kommunens invånare.

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

kommunen – så funkar det

Hur Fungerar Kommunstyrelsen? – s1 e3

Lämna en kommentar