Vad är komplex?

Vad menas med komplex?

Komplex betyder i stort sett samma sak som komplicerad / krånglig. Kan även avse byggnad. Ett stort komplex.

Vad är komplexa problem?

Ett komplext problem kännetecknas av att det inte finns en lösning som är självklar eller helt perfekt. Det är till och med så att det finns många bra möjliga sätt att gå tillväga för att försöka lösa problemet, men ingen kan säkert säga vilket sätt som definitivt är mest framgångsrikt.

Vad är komplexa ämnen?

Det är skillnad på komplex och komplicerad. Bland annat kan ett tunnelbanesystem ses som komplicerat med all elektronik som är sammansatt på ett invecklat men kontrollerbart sätt. Om vi lägger till alla människor som använder tunnelbanesystemet blir variablerna så omfattande att vi kallar det komplext.

Vad är en komplex karaktär?

Komplexiteten i mänskliga brister uppstår när en karaktärs positiva egenskaper har negativa underliggande kontraster och när ursprunget till en karaktärs negativa drag är begrundade.

Vad betyder komplexa behov?

Personer med ”komplexa behov”, eller ”komplicerade vård- och omsorgsbehov” är en benämning på personer som har vård- och stödbehöv utöver det vanliga. Det är personer som ofta inte passar in i de mallar och lösningar som vårdens och socialtjänstens verksamheter ofta utgår från.

Vad är komplex problemlösning?

I komplexa system måste du pröva dig fram

Det innebär att det inte går att exakt förutse hur problemet ska lösas, utan det måste lösas dynamiskt genom att du hela tiden känner av hur förutsättningarna ändras och utvecklar lösningar efter hand.

Vilken beskrivning passar bäst in på ett komplext system?

Komplexa system är system med många interagerande komponenter som gör att systemet inte har förutsägbar kausalitet. Antalet möjliga interaktioner mellan komponenter, och att de över tid kan förändras, gör att orsakssamband är omöjliga att förutsäga.

När något är komplext?

Ett sammanhang som består av ett stort antal beståndsdelar, speciellt då dessa har olika egenskaper, och då delarnas egenskaper är inbördes beroende, upplevs som komplext. Sammanhang som innehåller slumpmässiga eller illa utforskade egenskaper blir ofta komplexa.

Vad är en komplex situation?

Komplex (psykologi) – en samlingsterm för förhållanden inom en individs psyke som påverkar individens tankar och beteende. Komplexa tal – en utvidgning av de reella talen. Komplex fråga – en typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer en fråga försöker lura respondenten i en fälla.

Vad använder man komplexa tal till?

Förutom det rent teoretiska värdet som komplexa tal har, då de erbjuder ett sätt att uttrycka icke-reella lösningar på andragradsekvationer, så har man stor användning för komplexa tal inom fysiken, bland annat vid beskrivning av vågrörelser inom elektromagnetismens område.

Har du varit med om flera hemska upplevelser? – En film om komplext trauma

Vi fixar alla våra komplex

Har du kroppskomplex?

Lämna en kommentar