Vad är konkurs?

Vad menas med att gå i konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder, i den utsträckning det går.

Vad händer när man går i konkurs?

Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkursförvaltare tar då hand om företagets tillgångar och använder dem för att betala av företagets skulder. Konkurs innebär ett företag avslutas genom att företagets alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Vad är en Konkursfordran?

Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. Möjligheterna att få utdelning på en gäldenärsfordran är mycket begränsade.

Vad gäller vid en konkurs?

Ett konkursbo är de tillgångar som konkursförvaltaren tar över när en person eller ett företag försätts i konkurs. Det är inte möjligt att sälja eller ge bort egendom och inte heller betala skulder med pengar som tillhör konkursboet. Gäldenären får inte ingå nya avtal som påverkar ekonomin.

Vad är ett edgångssammanträde?

När en konkurs ska verkställas sker ett så kallat edgångssammanträde i tingsrätten. Där ska alla styrelseledamöter medverka. Om en styrelseledamot inte kan medverka och har ett giltigt skäl, finns det en möjlighet att medverka per telefon istället.

Vad händer med de anställda vid en konkurs?

Din anställning

Vanligtvis säger konkursförvaltaren upp de anställda på grund av arbetsbrist. Ditt anställningsavtal gäller tills du eller konkursförvaltaren sagt upp det och uppsägningstiden gått ut. Om företaget inte kan betala ut din lön har du rätt till ersättning från den statliga lönegarantin.

Hur länge syns konkurs?

ansökan om konkurs registreras på fysisk person och kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en konkursansökan som registrerats i februari 2019 tas bort den 1 januari 2022.

Vem är ansvarig vid konkurs?

Tingsrätten fattar beslut om konkurs efter bolagets eller borgenärs ansökan. Om bolaget underlåter att ansöka om konkurs i en obeståndssituation kan styrelseledamöter bli personligt betalningsansvariga.

Hur påverkas vi alla när ett företag går i konkurs?

Generellt kan man säga att de individer som blir av med jobbet och ev. blir arbetslösa (om de inte snabbt kan hitta ett nytt jobb) påverkas negativt, bl. a. för att den ekonomiska ersättningen vid arbetslöshet är lägre än lönen.

Vad är en Massafordran?

En massaskuld är en skuld som konkursboet – inte konkursgäldenären – ådragit sig, det vill säga en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören.

Vad betyder ny oprioriterad Konkursfordran?

En fordran som inte omfatttas av någon säkerhetsrätt eller förmånsrätt. Om det vid en konkurs finns några pengar kvar i konkursboet efter att fordringsägare med särskild och allmän förmånsrätt fått betalt så får de oprioriterade fordringsägarna dela på eventuella pengar som finns kvar (upp till fordringarnas belopp).

Vad är en konkursbouppteckning?

Konkursbouppteckning ska ske direkt när ett företag eller en privatperson begärs eller begär sig själva i konkurs. Konkurs kan begäras när ett företag eller en privatperson inte ser en möjlighet att i framtiden kunna betala tillbaka fodringar och skulder.

När anses ett företag vara på obestånd?

Företaget är i obestånd när man borde vetat att betalning av borgenärer inte kan ske. Även om ditt bolag inte gått i konkurs så kan du indirekt påverkas av ett annat bolag som gör det.

När kan man begära ett företag i konkurs?

Du kan begära ett företag i konkurs, om företaget inte kan betala sina skulder, och de ekonomiska problemet inte är tillfälliga. Detsamma gäller om en person inte kan betala sina skulder. Om en person eller ett företag inte kan betala sina skulder kan du begära det i konkurs.

Vilket alternativ finns om vi beaktar de juridiska möjligheterna som finns för att driva företaget vidare?

När ett företag hamnar på obestånd och inte kan betala sina skulder är konkursen inte det enda alternativet. Företaget kan även få en andra chans. Om det uppstått en likviditetskris, men ändå finns förutsättningar att driva företaget vidare kan en rekonstruktion vara ett alternativ till en konkurs.

Konkurs – Vad blir kostnaden? – Företagskonkurs – När man går i konkurs

Återvinning i konkurs

Rekonstruktion och konkurs – vad är skillnaden och hur går det till?

Lämna en kommentar