Vad är konsumentskydd?

Samlingsnamn för de lagstiftningsåtgärder som är till för att skydda konsumenter när de ingår avtal med näringsidkare. De är inte tillämpliga när två privatpersoner utanför sin yrkesutövning ingår avtal med varandra.

Varför konsumentskydd?

Konsumentlagstiftningen blir allt mer omfattande, vilket även är ett resultat av EU:s arbete med att värna om konsumenten. Syftet med konsumenträtten är att skydda konsumenterna, som anses vara en svagare part jämfört med en näringsidkare, och får karaktären av en skyddslagstiftning.

När gäller konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor eller digitalt innehåll till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen. En ny konsumentköplag började gälla från och med den 1 maj 2022.

Vad innebär att vara en konsument?

”En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet” (1 § 4 st konsumentköplagen). Begreppet förkommer även i många andra lagar, särskilt på konsumenträttens område, med en liknande definition.

Varför har vi konsumenträttigheter?

Under benämningen konsumenträtt lyder ett antal lagar. Dessa lagar är till för att skydda konsumenten och utgår från att denne också är den svagaste parten i förhållandet försäljning och köp. Lagarna ska ge stöd i regelverket vid till exempel avtal, bytesrätt, ångerrätt, öppet köp, garantier och prissättning…

Vilka är de tre viktigaste lagarna för dig som konsument?

De viktigaste och mest centrala lagarna sammanfattas på den här sidan.
 • Konsumentköplagen. Denna lag gäller när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. …
 • Konsumenttjänstlagen. …
 • Distans- och hemförsäljningslagen. …
 • Öppet köp och bytesrätt. …
 • Garanti. …
 • Tillgodokvitto och presentkort. …
 • Räkningar. …
 • Privatköp.

Vilka service kan Konsumentbyråerna ge dig som konsument?

Konsumentbyråerna
 • Bank- och försäkringsbyrån ger privatpersoner gratis rådgivning och vägledning i bankfrågor samt gratis hjälp och vägledning att tolka försäkringsvillkor och att jämföra försäkringar. …
 • Ger privatpersoner gratis råd och vägledning i frågor som handlar om tele-, TV- och Internetabonnemang.

När gäller inte konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller inte

Behandling av personer eller levande djur. Till exempel hos frisör eller veterinär. Tillverkning av saker. Försäljning av en sak, till exempel en hushållsmaskin, och den monteras eller installeras i samband med köpet.

Vad innebär 6 månaders regeln i konsumentköplagen?

Visar sig felet inom sex månader från köpet räknas det automatiskt som ett ursprungligt fel, om företaget inte kan bevisa att det uppstått på grund av något de inte kan ansvara för. Dit räknas till exempel om du misskött varan eller använt den på fel sätt. Efter sex månader ligger bevisbördan för felet hos dig.

Vilka Köplagar finns det?

Köplagen ger besked om säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter och den är utformad främst för köp av varor. Den gäller i stort sett alla köp utom dem som regleras i Ett köpeavtal kan vara muntligt eller skriftligt.

Vad är en producent och konsument?

A) Producenter är organismer som producerar energi och näringsämnen med hjälp av vatten, koldioxid och solljus. De behöver alltså inga andra organismer för att producera den energi och de näringsämnen de behöver. B) En konsument är en organism som äter andra organismer för att få energi och näring.

Vilka djur är konsumenter?

Konsumenterna ses vanligtvis som rovdjur såsom varg och hyena. Men växtätande djur och parasitsvampar är också konsumenter. Vissa köttätande växter, såsom venus flugfälla, klassificeras som både producenter och konsumenter, eftersom de får energi från både solljus och kött från insekter och spindeldjur.

Vad är en konsument i en näringskedja?

Köttätare och toppkonsumenter kallas med ett annat ord för rovdjur. Alla producenter och konsumenter bryts ner av nedbrytare. Konsumenter kan ätas upp av asätare. Nedbrytare räknas inte in i näringskedjan, däremot kan asätare ses som toppkonsumenter.

Vad för syfte har marknadsföringslagen?

När du ska marknadsföra dina produkter är marknadsföringslagen den centrala lagen som styr hur du får marknadsföra dig. Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Vilka rättigheter har du enligt konsumentköplagen?

6.2.6 Om det blir fel på varan

Enligt Konsumentköplagen har du tre år, från det att du tagit emot varan, på dig att reklamera ursprungliga fel. Med det menas att felet ska ha funnits från början, även om det inte visat sig förrän senare.

Vad gäller vid telefonförsäljning till företag?

Telefonförsäljning
 • Företaget måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska vara giltigt.
 • Efter att du har gett ditt skriftliga godkännande har du 14 dagar på dig att ångra avtal som du har tackat ja till.
 • Ett sätt att minska mängden telefonförsäljning är att spärra ditt nummer hos NIX-telefon.

Konsumentskyddets grunder

Konsumenträtt

6 punkter om konsumentskyddet

Lämna en kommentar