Vad är konsumenttjänstlagen?

Vad gäller konsumenttjänstlagen på?

Konsumenttjänstlagen gäller

Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt.

Vad är en konsumenttjänst?

Med konsumenttjänst syftas på en tjänst som främst erbjuds för privatpersoners bruk på fritiden, i hobbyer eller i andra aktiviteter.

Vad säger konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

För vilka gäller köplagen?

När gäller köplagen? Vid alla köp av varor mellan privatpersoner, det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. Med varor menas lös egendom som till exempel bilar, kläder, vitvaror och möbler. När ett företag säljer varor till ett annat företag.

Vilka krav man ställer på tjänster enligt lagen?

Konsumentens rätt att få tjänsten utförd

Om ett förhållande som nu nämnts upphör inom rimlig tid, får konsumenten dock kräva att näringsidkaren utför tjänsten. Konsumenten förlorar rätten att kräva att näringsidkaren utför tjänsten, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet. Lag (2005:61).

Vad räknas som fel på tjänsten?

Konsumenttjänstlagen säger att det är fel på tjänsten om resultatet av arbetet avviker: Från vad konsumenten med hänsyn till reglerna om fackmässighet, omsorg och material kan kräva. Från säkerhetsföreskrifter eller förbud. Från vad parterna avtalat.

Vad är Prisinformationslagen?

Prisinformationslagen ställer krav att företag ska lämna korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag som fylls ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser.

Vad är en näringsidkare?

”En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten” (1 § 4 st konsumentköplagen). Begreppet defineras på samma eller liknande sätt i ett stort antal andra lagar, framförallt på konsumenträttens område.

Hur lyder konsumentköplagen?

Konsumentköplagen är en tvingande lag. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger. Det spelar ingen roll om företaget exempelvis har skrivit in i ditt köpekontrakt eller i köpvillkoren att du bara har två års reklamationsrätt, eftersom du enligt lag har tre år på dig att reklamera.

När ska en tjänst vara slutförd om det inte står på avtalet?

Avvakta med betalning tills arbetet är slutfört

Enligt paragrafen ska betalning i första hand ske vid den tidpunkt som avtalats. Om ingenting har avtalats ska betalningen ske efter att näringsidkaren har utfört tjänsten.

Vad är det för skillnad mellan konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen?

Köplagen gäller vid köp av lös egendom som sker mellan två företag, eller två privatpersoner. Konsumentköplagen gäller vid köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Om en konsument köper en tjänst istället för lösa saker (produkter/varor), gäller istället Konsumenttjänstlagen.

När gäller e handelslagen och vad säger den?

När gäller ehandelslagen? Lagen gäller för e-handel och andra tjänster på nätet som normalt tillhandahålls mot ersättning. Även marknadsföring på nätet och tjänster som finansieras av reklamintäkter omfattas av lagen.

Varför har vi konsumenträttigheter?

Under benämningen konsumenträtt lyder ett antal lagar. Dessa lagar är till för att skydda konsumenten och utgår från att denne också är den svagaste parten i förhållandet försäljning och köp. Lagarna ska ge stöd i regelverket vid till exempel avtal, bytesrätt, ångerrätt, öppet köp, garantier och prissättning…

Varför regleras inte byggande i KöpL?

Kvaliteten bedöms i första hand utifrån vad som avtalats mellan parterna. KöpL är tillämplig när inte avtalet reglerar det fel i varan som uppkommit eller om regler saknas helt. Fel i varan brukar delas upp i faktiska fel (17 § och 18 §), rättsliga fel (41 §) och rådighetsfel (regleras inte i KöpL).

När har man rätt att häva köp?

Häva köpet om ni inte kommer överens

Om du inte avhjälper felet eller levererar en ny vara kan konsumenten kräva att få häva köpet. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. Konsumenten behöver inte acceptera ett tillgodokvitto.

Konsumenttjänstlagen

Privatjuridik – Konsumenträtt – Del 3 – Konsumenttjänstlagen – Tillämpningsexempel

Konsumenttjänstlagen

Lämna en kommentar