Vad är kontering?

Hur fungerar kontering?

Vanligen bokför man sina kundfakturor med bokföringsdatum när man skickar dem. De bokförs som kundfordringar och när man sedan får betalt bokförs de bort från fordringarna. På samma sätt bokförs leverantörsfakturor som skuld när man får dem och sedan bokförs skulden bort när man betalar dem. Det kallas fakturametoden.

Hur gör man en kontering?

Vid kontering utgår du från din verifikation när du anger belopp, datum för händelsen och vilket konto som ska användas. Du anger även debet och kredit för händelsen. Läs mer om debet och kredit. Förr i tiden användes en så kallad konteringsstämpel där du fyllde i aktuella uppgifter från verifikationen.

Vilka är de fyra Kontotyperna?

Kontoklasser – Vad är en kontoklass?
  • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
  • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
  • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
  • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
  • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)

Vilken Kontogrupp tillhör varuinköp?

Inköp av varor, material och produkter för tillverkning och försäljning redovisas i kontoklass 4 om försäljningen av dessa varor utgör företagets huvudsakliga verksamhet, varuförsäljning.

Vad gör BFN?

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Vad är en Kolumndagbok?

Den vanligast formen av manuell bokföring heter kolumndagbok, där man skriver in affärshändelserna för hand. Här kommer en förenklad variation av en kolumnsida: Samtliga kolumner i dagboken summeras vanligen varje månad.

Vad är en Konteringsmall?

En konteringsmall är en mall som du kan använda för vanliga eller återkommande konteringar. I mallen bestämmer du vilka konton som ska användas och hur verifikationen ska fördelas mellan kontona.

När används konto 4010?

Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan. En direkt kostnad är en kostnad som uppkommer när du köper in något som du behöver för att driva din verksamhet. Ofta kan kostnaden hänföras direkt till en produkt.

Hur konterar man en faktura?

Faktureringsmetoden – bokför fakturor löpande

Utgående och inkommande fakturor bokförs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt redovisar du också momsen.

Hur bokföra banktjänster?

Kostnader för bankavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som bankkostnader i kontogrupp 65.

Vad är Kontoslag?

Det finns fyra olika kontoslag:

Tillgångar: kassa, bank, postgiro,kundfordringar, inventarier etc. Eget kapital och skulder: aktiekapital, banklån,leverantörsskulder,momsskuld etc. Inkomster: varuförsäljning och utförda arbeten. Utgifter: varuinköp, hyror, telefon.

Vad menas med Kontantbokföring?

Vad innebär kontantbokföring? Att man bokför alla affärshändelser, även som så sker på kredit, först i samband med betalningen.

Vad kontot visar?

I företagets bokföring visar ett konto sammanställningen av en viss typ av affärshändelser. Du bokför till exempel alla inbetalningar till bankkontot på ett särskilt konto i bokföringen.

Hur bokför man dagskassan?

Du som säljer med dagskassa och har en kassarapport från ditt kassasystem kan bokföra detta som en transaktion om dagen. Detta bokförs enklast manuellt där du anger försäljningskonton, momskonton samt betalkonto (kassa, bankkonto eller kortbetalningar).

Vad är konto 4011?

Momsen blir ett nollsummespel men ska enligt skatteverket redovisas på dessa inköp. EU-inköpet behöver du ha ett separat konto för, 4010 fungerar bra såvida du inte bokför Svenska inköp på det kontot, du får i så fall skapa t. ex. konto 4011 för EU-inköp.

repetition bokföring 1

Del 5: Debet och kredit lathund – allt du behöver veta för att bokföra allt

Bokföring av moms

Lämna en kommentar