Vad är kronolekt?

Vad står kronolekt för?

En term, kronolekt, finns redan, som alltså är ett slags tidsmässig motsvarighet till dialekt – olika generationer talar olika kronolekter. Det innebär varianter av samma språk där variationen är ålders- och generationsbaserad. Stockholmskan är i dag ny för varje generation.

Vad beror kronolekt på?

Olika generationer talar olika kronolekter eftersom att det alltid kommer nya ord men det blir inte ett nytt språk. Idag är det t. ex. stor skillnad mellan hur äldre talar i jämförelse med hur de unga talar.

Vad är kronolekt och sociolekt?

Kronolekter är de skillnader i språket som påverkas av talarnas ålder. Om du jämför vilka ord du och dina äldre släktingar använder märker du säkert en skillnad. Det handlar inte bara om vilka ord man använder men också om hur snabbt man pratar, vad man pratar om och så vidare.

Vad är en sociolekt exempel?

De är ofta kopplade till samhällsklasser men handlar numera även om gemenskaper i grupper som till exempel familj, fotbollslag, yrkesgrupper eller skolor. Man behärskar därför ofta flera olika sociolekter då man exempelvis går på en anställningsintervju eller då man pratar med ens förälder.

Hur ser framtiden för dialekterna i Sverige ut?

De svenska dialekterna är livskraftiga och tycks inte vara hotade, varken av mediebrus eller människors ökade rörlighet. Den slutsatsen drar Gösta Bruce, en av ledarna för ett stort svenskt dialektforskningsprojekt. I Danmark har dialektforskare nyligen förutspått att dialekterna kommer att dö ut inom en snar framtid.

Varför talar ungdomarna annat språk?

Ungdomar markerar tydligt att de inte talar så med vuxna. Det finns ett behov av att markera gemenskap gentemot vuxensamhället. Och medvetet gör man det lättast med orden. I vissa situationer kan man tala mycket ungdomsspråk.

Vilka attityder kan tänkas finnas mot olika dialekter sociolekter?

Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder. Vi kan förknippa en dialekt med en enskild individ, och vår attityd till dialekten blir då densamma som till personen som talar den. Är din bästa vän skåning får du troligen positiva vibrationer av andra som talar samma dialekt. Fördomar är många gånger omedvetna.

Vilka faktorer har påverkat minskning av Dialektanvändning i Sverige?

Geografi, kön och livsstil påverkar dialektanvändningen

Forskning visar att det är just geografin som är det som påverkar dialektanvändningen mest. Men också kön och livsstil kan vara avgörande för om vi talar dialekt eller inte.

Hur påverkar sociolekt?

Uppkomsten av en sociolekt kräver en förekomst av en social struktur, eftersom det är skillnaderna mellan strukturens olika delar som ger upphov till variationer i språket. Hur sociolekten sedan bevaras beror på hur homogen, likformig, den språkliga miljön är.

När kom Förortssvenskan?

Den svenska språkforskaren Ulla-Britt Kotsinas beskrev 1988 Rinkebysvenska hos ungdomar i Rinkeby och Flemingsberg. Därför betraktar det internationella forskarsamhället förortssvenska som den allra först upptäckta contemporary urban vernacular (CUV).

Vad finns det för olika sociolekter?

Det här fenomenet liknar dialekter men här handlar det om hur sociala skillnader visar sig i språket. Variationerna hänger alltså samman med vad personen har för yrke, kön, ålder, utbildning, status, intressen etc. Vanligen behärskar en människa flera sociolekter eftersom man ingår i flera sammanhang.

Vilka sociolekter finns i Sverige?

I Sverige delas dialekterna upp i sex områden; sydsvenska, götamål, sveamål, gotländska, norrländska och östsvenska (finlandssvenska). Det finns lokala variationer även om det inte alltid går att höra skillnaden för det otränade örat.

Vad finns det för slangord?

Olika typer av slang

Slang kan vara vanliga ord som med tiden bytt betydelse eller förvrängts. Även slang som är lånord från andra språk är vanliga, men det kan också vara helt nya, påhittade ord.

Dokumentärfilm – Kronolekter

Dialekt, sociolekt, kronolekt & idiolekt

Gamlingar läser SMS-förkortningar

Lämna en kommentar