Vad är ku?

Konstitutionsutskottet, KU, har en speciell uppgift att granska att regeringen följer reglerna. Riksdagsledamöterna kan anmäla regeringens ministrar till KU om de tycker att någon minister gjort fel. Varje ledamot har rätt att ställa frågor till regeringen.

Vad gör talmannen för något?

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister.

Vilka ingår i KU?

KU består av sjutton folkvalda riksdagsledamöter med alla riksdagspartier representerade, och till sig har de ett kansli med tjänstemän knutet.

Vad är KU förhör?

Det har konstitutionsutskottet, KU, till uppgift att granska. Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen.

Vilka sitter i finansutskottet?

Finansutskottet (FiU) är ett utskott i Sveriges riksdag som bereder ärenden i en lång rad ekonomiska frågor. Man har också ansvar för att granska hur statens inkomster sammanräknas och sammanställer statsbudgeten. Utskottets ordförande är Åsa Westlund (S) och dess vice ordförande är Elisabeth Svantesson (M).

Vad gör man på ett riksmöte?

Ett riksmöte (före 1975 benämnt riksdag) varade i äldre tider under en begränsad del av året i enlighet med gällande riksdagsordning. Detta då riksdagsarbetet ursprungligen inte var något heltidsarbete, utan bestod av intensiva perioder av sammanträden och debatter i riksdagen.

Vad gör man i utskottet?

Utskottet tar ställning först, innan det är dags för hela riksdagen att fatta sitt beslut om regeringens eller ledamöternas förslag. Varje utskott har ett antal ämnesområden som det behandlar. Militära frågor hamnar till exempel i försvarsutskottet, medan socialutskottet tar hand om förslag som gäller sjukvården.

När behöver man inte lämna kontrolluppgift?

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon (15 kap. 3 § SFL). Kontrolluppgift om tjänsteinkomst lämnas aldrig för en juridisk person.

Vad är det som händer i kammaren plenisalen?

Plenisal är en sal där alla medlemmar av en politisk församling sammanträder. Ordet kommer från det latinska ordet plenar, det fulla. Parlamentens kammare är exempel på plenisal. Riksdagen fattar sina beslut i plenisalen.

Vem ska lämna KU10?

KU10, lönekontrolluppgiften, lämnar arbetsgivare i allmänhet för mottagare som är bosatta och beskattas i Sverige. KU13 lämnar arbetsgivare för mottagare som ska beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Vilka är riksdagens kontrollorgan?

Kontrollerar regeringen
  • Två KU-granskningar.
  • Ledamöternas frågor till regeringen.
  • Misstroendeförklaring.
  • Justitieombudsmannen.
  • Riksrevisionen.

Vad är det för skillnad på en proposition och en motion?

Från förslag till lag

De flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, en proposition. Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen. Ledamöternas förslag kallas motioner. När ett lagförslag har kommit till riksdagen meddelar talmannen det i kammaren.

Vilka partier är representerade i riksdagen?

  • Sveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges lagstiftande församling.
  • De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman.

Vad gör miljö och jordbruksutskottet?

Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) är ett utskott i Sveriges riksdag. Utskottet bereder ärenden om Sveriges jordbrukspolitik, dvs jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske samt väderlekstjänst.

Vad menas med ett betänkande?

Betänkande. Förslag från ett utskott eller rapport från en utredning. Skriftligt dokument från ett utskott med förslag till hur riksdagen ska besluta i ett ärende. Ett betänkande kan också vara en rapport eller förslag från en utredning från regeringen.

Hur många ledamöter sitter i utskotten?

Utskottens organisation

I varje utskott finns 17 folkvalda riksdagsledamöter. Riksdagens förvaltning väljer sekreterare, och till varje utskott finns ett kansli av anställda tjänstemän som hjälper ledamöterna att skriva betänkanden.

KU:s uppdrag – att granska regeringen

För Barnen

Vad är Hem- och konsumentkunskap?

Lämna en kommentar