Vad är kulturkrock?

Vad är en kulturkrock exempel?

Begreppet kulturkrock innebär för oss, krockar mellan olika grupper av människor som har olika värderingar och olika sätt att leva. När olika synsätt möts, kan det uppstå kulturkrockar. Enligt vår uppfattning har lärare en viktig roll i utformandet av framtida generationers sätt att bemöta andra kulturer.

Vad menas med kulturkrock och när uppstår en sådan?

Kulturkrock syftar på problematiska möten och missförstånd mellan individer med olika kulturell bakgrund. Kulturkrockar (engelska: Culture shock) har varit föremål för forskning sedan 1950-talet.

Vad finns det för kulturkrockar?

Barn från flera olika kulturer tillhör samma grupp och skall dela samma värderingar. Det är inte ovanligt att dessa barn kommer från kulturer som värdegrundsmässigt skiljer sig mycket från vår. Att kulturkrockar då uppstår är naturligt.

Vad menas med kulturkrockar och kulturmöten?

När studenter och svenska familjer kommunicerar sker det över kulturgränser. Det går inte att försäkra sig mot missförstånd, men det går att ta med sig några tips och förhållningsregler på vägen.

Hur kan kulturkrockar motverkas?

Prata med människor på stan

Du kommer att minimera risken för en kulturkrock om du talar med dina medmänniskor och visar vänlighet och respekt. Fråga om vägen, be om restaurangtips eller bjud in en granne på middag. Sådana situationer gör att vi enklare kan förstå varandra, och inse att vi innerst inne är likadana.

Vilka kulturer finns i Sverige?

Konstarter. Sverige har en rik historia inom olika konstarter och populärkulturella uttryck. Under vikingatiden fram till äldre medeltid kom de flesta influenserna på svenska kulturuttryck från övriga Norden medan den katolska kyrkan och den tyska kultursfären utgjorde viktiga influenser under medeltiden.

Vad är smältdegel modellen?

Smältdegel används som uttryck för mångkultur där alla invandrarkulturerna blandas utan större statlig eller offentlig inblandning; uttrycket associeras främst med USA. Det används för att beskriva ett samhälle som blir mer likartat; de olika elementen ”smälter ihop” till en harmonisk helhet med en gemensam kultur.

Vad menas med begreppet etnocentrism?

Etnocentrism eller kulturchauvinism är ett uttryck formulerat av William Graham Sumner, innebär att egna etniska gruppen är alltings centrum och måttstock mot vad allt jämförs. Man betraktar världen utifrån sin egen plats, vilket betyder att andra kanske inte delar ens åsikt och dömer utifrån egna positioner.

Vad som händer i ett kulturmöte mellan två individer med olika etniskt ursprung?

När flera individer möts med olika kulturella bakgrunder i ett socialt samspel sker ett interkulturellt lärande. En process som bygger på respekt och tolerans för olikheter i en social interaktion (Lunneblad 2013).

Vilka kulturkrockar ser du kan uppkomma inom vård och omsorg?

Vissa patienter har hela rummet fullt av anhöriga, andra kräver morfin i.v för ”obefintlig” smärta medan en tredje tycker att personalen inte alls förstår henne/honom. Båda parter blir frustrerade och pratar förbi varandra. Detta är bara några få exempel, det finns många kulturkrockar som gör att vården blir lidande.

Vilka olika kulturer finns det?

Vanliga kulturområden och kulturellt indelande begrepp är västerländsk kultur, den anglo-saxiska världen, arabvärlden eller den muslimska världen, den östasiatiska världen och den latinamerikanska världen. Sådana kulturella indelningar har delvis oklara gränser i områden som gränsar till olika kulturer.

Vilka möjligheter och svårigheter kan du se i mötet mellan människor från olika kulturer?

När man möter människor från andra kulturer, lär man sig mer om det som är nytt och annorlunda. Man börjar se över sin egna kultur och åsikter, det uppstår då en interkulturell sensitivitet. Interkulturell kompetens handlar om att kunna göra sig förstådd på ett sätt så att alla förstår.

Vilka kulturmöten uppstår i din vardag?

Överallt i samhället i dag finns olika kulturer och subkulturer. Det kan vara att man kommer från olika länder, har skilda religiösa tillhörighe- ter eller ingår i olika intressegrupperingar.

Hur man hälsar i olika kulturer?

Typer av hälsningar

medan de med beröring kan inkludera handslag, kramar, kyssar etc. Beröring som en form av hälsning i många kulturer representerar känslomässig närhet, djupa relationer, engagemang, glädje, acceptans, tillhörighet, och en känsla av tröst bland medlemmarna i samhället.

Har du stött på kulturkrockar? – På Stan (#EttSthlm)

Kulturkrockar

Kulturkrockar

Lämna en kommentar