Vad är kunskap filosofi?

Enligt den klassiska definitionen på kunskap, som går tillbaka till Platons dialog Theaitetos, är kunskap sann, välgrundad övertygelse. Att ha kunskap eller veta betyder enligt denna definition att man även måste tro på det man vet.

Vad är kunskap och hur får man kunskap?

Kunskap eller lärdom är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer, exempelvis faktauppgifter om skeenden och sakförhållanden, tillvägagångssätt, regler, samband, begreppsdefinitioner, innovationer, orsaksförhållanden, förklaringsmodeller och prediktionsmodeller.

Vad är självklara sanningar?

Fundamentism (från det engelska ordet foundationalism) är en kunskapsteoretisk riktning gällande legitimering av kunskap; den hävdar att kunskap kan byggas på axiom som anses som självklara sanningar och därmed inte behöver legitimeras. Fundamentiska kunskapsteorier står i motsats till koherentiska sådana.

Vad är kunskap Gustavsson PDF?

I den här boken diskuterar Bernt Gustavsson den stora frågan Vad är kunskap? Han utgår från att kunskap kännetecknar människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv både individuellt och kollektivt och att kunskap funnits och utövats i olika verksamheter genom hela människans historia.

Vad säger Platon om kunskap?

Kunskap som är oföränderlig. En sådan kunskap är matematik. Detta trodde Platon också på. Platon ansåg även att innan själen hamnade i en kropp, levde den i total kunskap och klarhet och kommer återfå allsmäktig kunskap efter kroppens död.

Vad menas med kunskapsteori?

Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad man kan veta och hur man kan nå kunskap. Två klassiska epistemologiska riktningar är rationalismen och empirismen.

Hur får jag kunskap?

Empirisk kunskap är sådan vi får via våra sinnen och är kopplad till hur vi upplever vår omvärld. Praktiska kunskaper och förståelse, som vi pratade om i förra delen, är ju i hög grad sådana. Empirisk kunskap kallas därför ibland för erfarenhetskunskap. Vi ser, hör, känner, smakar och luktar med våra sinnen.

Vad är en Påståendekunskap?

1) Teoretisk kunskap (påståendekunskap, »know that», kunskap att något är fallet) består i försanthållande av sanna och välgrundade påståenden. 2) Praktisk kunskap (färdighetskunskap, »know how», kunskap i hur man gör något) består i förmågor eller färdigheter att utföra praktiska uppgifter.

Vad kan ses som kunskap?

Människor tillägnar sig kunskap för att inse och förstå vissa förhållanden eller för att utföra vissa uppgifter. Kunskaper är, brukar man säga, antingen teoretiska (de gäller insikter och för- ståelse) eller praktiska (de har med utförandet att skaffa).

Vad gäller för goda skäl?

När kunskapsdefinitionen talar om goda skäl är det dock bara ett slags syfte eller mål som är relevant: målet att hysa sanna uppfattningar (och undvika att hysa falska). Skäl som är goda i förhållande till detta mål kallas ibland för epistemiskt goda skäl, efter det grekiska ordet ”episteme”, som betyder just kunskap.

Hur får vi enligt Platon vår kunskap?

Grundläggande för Platons filosofiska uppfattning är att verklig kunskap bara kan nås med hjälp av förnuftet; sinnesintrycken (syn, hörsel osv.) är bedrägliga. Förnuftets kunskapsobjekt antas existera separat i form av s.k. idéer.

Vad är kunskap Bernt Gustavsson?

I den här boken diskuterar Bernt Gustavsson den stora frågan Vad är kunskap? Författaren utgår från att kunskap kännetecknar människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv både individuellt och kollektivt och att kunskap funnits och utövats i olika verksamheter genom hela människans historia.

Vilken betydelse spelar intresse och undran för människans kunskapsutveckling?

Hans undran är därmed en metaundran (”undran över undran”). Många gånger är forskares kunskapsutveckling av detta slag, dvs en kunskapsutveckling, där bl. a andra människors kunskapsutveckling är det man vill utveckla kunskap om. Här gäller det att hålla isär de olika nivåerna.

Hur såg Platon på kunskap?

Han menade att människor var som fångar bakbundna i en mörk håla, där de såg skuggbilder av verkligheten. Endast genom kunskap kan människan närma sig sanningen. Platon menade att samhället skulle inrättas så att människor hade så stor chans som möjligt att leva i enlighet med sanningen.

Vad sa Platon om människans själ?

På några ställen talar Platon om själen som en enhet, men i senare dialoger menade han att själen var sammansatt av tre olika delar: begäret (epithymia), modet eller vredesmodet (thymos) och den förnuftiga eller tänkande själen. Begäret är den största delen av själen och består främst av hunger och törst.

Vem hjälpte Platon?

I kretsen kring Sokrates

Platon sägs ha tillhört kretsen kring Sokrates i cirka sju år. Utan tvekan gjorde detta ett djupgående intryck på honom. Han var närvarande vid processen mot Sokrates och Sokrates försvarstal brukar räknas som hans första verk.

Filosofi – Lektion 2 – Kunskap, sanning, vetenskapsfilosofi

Vad är kunskap

Filosofi: Immanuel Kant

Lämna en kommentar