Vad är kvarlevor?

Vad innebär kvarlevor?

En kvarleva är något som blir kvar, det vill säga en rest eller återstod. I plural (kvarlevor) betyder ordet speciellt lämning av avliden person i form av lik, kroppsdelar, aska eller dylikt.

Vad är en kvarleva källa?

Kvarlevor: Materiella källor, föremål. Fysiska bevis på att en händelse har ägt rum.

Hur kan en berättelse vara en kvarleva?

En kvarleva är något som finns kvar av en händelse eller process i det förflutna. Det kan t ex röra sig om benrester, verktyg, vapen, dokument och byggnader. klassiskt exempel är också skillnaden mellan ett vittnesmål och ett fingeravtryck, där vittnesmålet är berättelsen och fingeravtrycket kvarlevan.

Vad är en berättande källa Vad är en kvarleva Hur kan en källa på en och samma gång vara en berättelse och en kvarleva?

En berättande källa beskriver händelser i efterhand som t. ex. tidningar, dagböcker och muntligt. Om en historiker studerar en dagbok så är det en kvarleva men om historikern studerar innehållet dvs det som är skrivet så blir detta en berättande källa.

Vad är en andrahandskälla?

Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla.

Hur är Bibeln en kvarleva?

Inte därmed sagt att det som står är sant men att texterna är från den tiden som de uppges vara och inte är förfalskade medvetet. Närhetskriteriet kan det ligga till olika med. Vissa texter ur bibeln bygger på personer som berättar om en tid eller händelse som skedde långt tidigare som de berättar om.

Vad finns det för olika typer av källor?

Inom den traditionella källkritiken delas källor in i tre typer:
  • Skriftliga. Text i alla dess former, till exempel en tryckt Internetguide.
  • Muntliga. Intervjuer och vittnesmål, till exempel ett radioprogram.
  • Materiella. Fysiska ting som bär vittnesbörd om skeenden, till exempel en runsten.

Är källan tendentiös?

Jag kan se att källan är vinklad/ovinklad för att…. Det betyder att den är tendentiös för att det finns värderingar. Texten försöker få oss påverkad att… Värderingarna är personliga/objektiva….

Är en dagbok trovärdig?

Till viss del kan man använda en dagbok för att förstå hur författaren levde, men det kräver mer försiktighet eftersom det då är en berättande källa. Desto större slutsatser, desto mer andra källor måste finnas för att upprätthålla trovärdigheten.

Vilka är de fyra källkritiska kriterierna?

Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.

Vad är kvarleva respektive berättande källa?

En kvarleva är ett föremål som du kan ta på, till exempel ett skelett, ett mynt eller en kruka. En berättande källa är en källa som du kan läsa, till exempel runorna på en runsten, texten i ett brev eller texten i en bok. Vissa källor kan vara både en berättande källa och en kvarleva, exempelvis en dagbok.

På vilket sätt kan de vara berättande källor På vilket sätt är de kvarlevor?

En berättande källa berättar rent faktiskt vad som hänt. Det kan vara ett vittne från en brottsplats eller en dagbok från 50-talet. Kvarlevor är istället spår/lämningar efter vad som hänt. Exempel på dessa är ruiner eller fingeravtryck.

Vilket begrepp hör ihop med kvarlevor och berättande källor?

Källkritik är ett viktigt begrepp inom ämnet historia. Det innebär att man värderar de källor man använder. När man jobbar med kvarlevor så hand- lar det mycket om att försäkra sig om äktheten. Berättande källor blir mer trovärdiga om de befinner sig nära hän- delsen både i tid och rum.

Historiska källor

Mänskliga kvarlevor funna i Upplands Väsby

Kvarlevor och berättande källor katte

Lämna en kommentar