Vad är lagen om anställningsskydd?

Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

Vem har bevisbördan för att ett anställningsavtal har träffats?

Vem har bevisbördan för att ett anställningsavtal inträffats? Arbetstagaren, eller den som börjar bråka som har bevisbördan. Däremot är det ALLTID AG som har bevisbördan för anställningsformen.

När får man Arbetsvägra?

En anställd är skyldig att utföra allt arbete som har ett naturligt samband med verksamheten. Arbetsvägran kan vara godtagbar om arbetsordern varit otydlig eller inneburit fara för liv och hälsa.

Vad innebär ändringarna i LAS?

Fler arbetstagare får undantas från turordningen

Enligt nuvarande regler i LAS får en arbetsgivare med högst tio arbetstagare undanta två arbetstagare, som arbetsgivaren bedömer är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, från turordningen vid arbetsbristuppsägningar.

Får arbetsgivaren anställa vem som helst?

Det finns inga lagregler för hur en rekryteringsprocess ska gå till. Med undantag av begränsningar enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kring företrädesrätt samt enligt reglerna i diskrimineringslagen har arbetsgivare i privat sektor i princip fri rätt att anställa vem man vill.

Vad gäller för de som passerat 65 år pensionsåldern?

I dag säger ”Lagen om anställningsskydd” att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 68 år. År 2023 kommer LAS-åldern att höjas till 69 år. Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Vem leder och fördelar arbetet?

Arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet. Du som chef är arbetsgivarens företrädare. Därför ingår arbetsledningsrätten i din roll som chef.

Vad händer om man Arbetsvägrar?

Bara i exceptionella situationer, till exempel om det skulle röra sig om arbetsuppgifter som innebär att arbetstagaren gör sig skyldig till brott, kan arbetstagaren vägra utföra arbetet. En arbetstagare som vägrar utföra anvisat arbete riskerar att bli uppsagd.

Vad kan man kräva av sin chef?

Superstressigt på jobbet? Det här kan du kräva av din arbetsgivare
  1. 1 Din chef måste: Undersöka, bedöma och åtgärda riskerna i arbetsmiljön. Detta kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. …
  2. 2 Det här kan du göra: Prata med chefen. …
  3. 3 Om ingenting hjälper: Skyddsombudet kan anmäla till Arbetsmiljöverket.
16 sep. 2021

Vad är illojalitet mot arbetsgivare?

Illojalitet innebär risk för brott mot LAS (Lagen om anställningsskydd) Att du som arbetstagare har lojalitetsplikt ingår som en del av ditt anställningsavtal. Om du då inte är lojal, kan det betyda att du bryter mot anställningsavtalet.

Vad är särskild visstidsanställning?

Allmän visstidsanställning blir särskild visstidsanställning

En särskild visstidsanställning föreslås övergå till en tillsvidareanställning efter 12 månader till skillnad från en allmän visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning efter 2 år.

Hur lång uppsägningstid fast anställd?

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats och ni inte kommit överens om längre uppsägningstid i ditt anställningsavtal , har du själv en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstiden är då en månad oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder.

Vad ska en turordningslista innehålla?

Huvudregeln för turordning vid uppsägning

Arbetsgivaren upprättar en turordningslista utifrån anställningstid, men även kompetens har betydelse för vem som blir uppsagd. Utifrån anställningstid och kompetens fastställs vilka personer som sägs upp på grund av arbetsbrist.

Får en arbetsgivare anställa vem han eller hon själv önskar?

AD uttalade i ett fall (AD 1985:129) att ”den i svensk arbetsrätt gällande grundsatsen om arbetsgivarens fria anställningsrätt innebär att en arbetsgivare i princip har rätt att ställa upp vilka anställningsvillkor som helst och att anställa vem han önskar”.

Får man anställa utan att annonsera?

Även statliga myndigheter ska i regel annonsera lediga tjänster. Arbetsgivaren måste dessutom, bland annat, beakta reglering som rör företrädesrätt till återanställning som man som arbetsgivare kan behöva ta hänsyn till vid anställning.

Vem får jag anställa?

Unga. Du kan ekonomiskt stöd om du anställer en person som är mellan 20 och 25 år. Stöd vid yrkesintroduktion gäller från 15 år. Unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet kan bli en framtida tillgång för din verksamhet.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Medbestämmandelagen & Lagen om anställningsskydd

Lag om anställningsskydd – Del 1 – Tillämpningsområde

Lämna en kommentar