Vad är landsting?

Vad betyder ett landsting?

Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling.

Vad har landstinget för uppgift?

Regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Regionerna styrs av politiker som valts in i regionfullmäktige av oss som medborgare.

Vad är en region?

Vad är en region? En region arbetar och samverkar med kommunerna inom regionen och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokal- och kollektivtrafik, kultur, regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Den 1 januari 2019 blev resterande Landsting omvandlade till Regioner.

Vad är det för skillnad mellan landsting och region?

Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort antal lagar, t. ex. vallagen och kommunallagen, kommer beteckningen region att användas även i formella sammanhang.

När tog landstinget över sjukvården?

Genom 1982 års hälso- och sjukvårdslag fick landstingen ansvar för planeringen av all hälso- och sjukvård i länet. Alltså: även om termen minner om medeltiden är landstingen en 1860-talsskapelse, och deras associering med just sjukvård är följden av en lång svit av reformer från 1920-talet och framåt.

Hur många landsting har vi i Sverige?

För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt…

Vad gör landstingen och regionerna?

Sveriges 21 regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik, men även för regional utveckling och kultur. Ambulanshelikopter. Regionerna och kommunerna ansvarar tillsammans för länets kollektivtrafik. I de flesta län har de valt att bilda ett gemensamt länstrafikbolag som driver trafiken.

Vad måste en kommun erbjuda för samhällsservice?

Kommunen ansvarar för den största delen av den samhällsservice som finns där du bor. Några exempel på service är att erbjuda förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. De obligatoriska verksamheterna måste finnas i alla kommuner och bestäms av kommunallagen.

Vad ansvarar kommun och landsting för?

Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp. Regionerna ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Vad är en region enkel förklaring?

En region, från latinets regio, är ett geografiskt område. En regions storlek kan variera, allt från indelning av universum, världen (”terresta regioner”) eller av en världsdel (transnationella regioner) till ett mycket litet område, som köksregion.

Är region och län samma sak?

En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län.

Vilka regioner finns det i Sverige?

Regioner
 • Region Stockholm (länsbokstav AB)
 • Region Uppsala (länsbokstav C)
 • Region Sörmland (länsbokstav D)
 • Region Östergötland (länsbokstav E)
 • Region Jönköpings län (länsbokstav F)
 • Region Kronoberg (länsbokstav G)
 • Region Kalmar län (länsbokstav H)
 • Region Gotland (länsbokstav I)

Finns det landsting?

Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner.

Hur får regionen in pengar?

Staten bestämmer vad regionen får ta ut skatt på.
 • Varje region bestämmer själv hur stor skatten i länet ska vara och hur pengarna ska fördelas.
 • Regioner får också bidrag från staten. …
 • Regionerna tar också betalt för en del tjänster, till exempel för sjukhusbesök.

Vad innebär län?

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. Det finns sedan 1998 21 län. Till varje län finns en länsstyrelse. För alla län finns även en region, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera.

Vad är grejen med svenska kommuner och landsting?

Den svenska demokratin: Riksdag, landsting, kommun – vad är vad?​

Sveriges kommuner och landsting – Hur funkar dem och vad är skillnaden mellan dem?

Lämna en kommentar