Vad är länsstyrelsen?

Vad är länsstyrelsens uppgift?

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Vad innebär länsstyrelse?

I varje län finns en länsstyrelse som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har det ansvaret. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Vad är länsstyrelsen för myndighet?

Varje länsstyrelse är en självständig statlig myndighet inom sitt respektive län (21 st) med landshövding som chef. Länsstyrelserna är direkt underställda regeringen. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länen samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Vilka är skillnaderna mellan regionen och länsstyrelsen?

Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna. De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda. Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser.

Vem tillsätter länsstyrelsen?

Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Är länsstyrelsen offentlig sektor?

Länsstyrelsernas uppdrag är brett och tvärsektoriellt, vilket innebär att myndigheterna arbetar både utifrån ett statligt helhetsperspektiv och sektorsövergripande. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Vilken roll har de 21 länsstyrelserna som finns i Sverige?

Sverige är indelat i 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. En länsstyrelse är regeringens representanter i ett län, de blir såvida länken mellan staten och länet. Länsstyrelsen ser till att det som beslutas i riksdagen genomförs inom länet. Länsstyrelserna är myndigheter.

Är länsstyrelsen en statlig myndighet?

Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Hur många länsstyrelser finns det?

Länsstyrelserna är 21 myndigheter med olika förutsättningar men med ett gemensamt uppdrag.

Vad räknas som en myndighet?

Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter.

Vilka myndigheter finns i Sverige?

Myndighetsregistret är uppdelat i sex olika kategorier listade nedan:
  • Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st)
  • Myndigheter under riksdagen (5 st)
  • Statliga affärsverk (3 st)
  • AP-fonder (6 st)
  • Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st)
  • Svenska utlandsmyndigheter (112 st)

Vad har regionen för ansvarsområde?

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling.

Vad menas med region?

Regional betyder ungefär detsamma som lokal.

Vad gör en region?

Sveriges 21 regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik, men även för regional utveckling och kultur. Ambulanshelikopter. Regionerna och kommunerna ansvarar tillsammans för länets kollektivtrafik.

Vet du vad Länsstyrelsen gör?

Vi jobbar på Länsstyrelsen

Därför jobbar vi på Länsstyrelsen

Lämna en kommentar