Vad är leverantörsreskontra?

Vad innebär en leverantörsreskontra?

Många ställer sig frågan ”vad är en leverantörsreskontra, respektive kundreskontra?” och svaret är inte helt enkelt för den som inte jobbar med bokföring. Enkelt beskrivet är det en del av den löpande bokföringen som utgör de register över kund- och leverantörsfakturor som tillhör ditt företags verksamhet.

Hur gör man leverantörsreskontra?

En leverantörsreskontra är en sidoordnad bokföring till kontot leverantörsskulder och precis som med kundreskontran så bör du göra en avstämning varje månad mellan balansräkningens konto leverantörsskulder och leverantörsreskontran.

Vad är en reskontra?

En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. En leverantörsreskontra fungerar på motsvarande sätt men gäller naturligtvis leverantörerna.

Vad innehåller en kundreskontra?

Kundreskontran är alltså en sidoordnad bokföring av alla fakturor du har skickat till dina kunder. Vid avstämningstillfället består kundreskontran av de kundfakturor som du har utställda och som ännu inte har blivit betalda till ditt företag.

Hur hanterar jag en kreditfaktura?

Kreditfakturor ska som regel alltid konteras med samma kontering som ursprungsfakturan. En kreditfaktura kommer med på betalningsförslag i de fall det finns en debetfaktura på motsvarande eller högre belopp på ansvaret. Kreditfakturor som inte blir utnyttjade inom 3 månader bör åtgärdas.

Hur gör man en avstämning?

Avstämningarna går ofta till så att ett utdrag för en viss period jämförs mot ett konto där samma transaktion och händelser har skett. Varje månad får du en månadsrapportering som visar resultatet av den löpande bokföringen för månaden.

Vad innebär en huvudbok?

HuvudbokVad är en huvudbok? En huvudbok är en lista över ett företags affärshändelser presenterad i systematisk ordning, det vill säga sorterade efter konto.

Hur gör man en kontering?

Vid kontering utgår du från din verifikation när du anger belopp, datum för händelsen och vilket konto som ska användas. Du anger även debet och kredit för händelsen. Läs mer om debet och kredit. Förr i tiden användes en så kallad konteringsstämpel där du fyllde i aktuella uppgifter från verifikationen.

Hur gör man en bokföring?

15 saker du bör kunna för att sköta bokföringen själv
  1. Kontering. …
  2. Hantera moms. …
  3. Hantering av utlägg. …
  4. Hantera inventarier. …
  5. Hantera lön och ersättningar. …
  6. Förståelse för kund- och leverantörsreskontra. …
  7. Stämma av samtliga balansposter. …
  8. Analysera resultaträkningen.

Måste man ha reskontra?

Observera att det är inget krav på att ha reskontra i redovisningen, det finns alltså ingen lag om det, utan det är fritt fram för företagen att göra som de vill. Som hjälp finns det ofta många bra bokföringsprogram där det går enkelt att koppla den ordinarie bokföringen till en reskontra.

Vilken funktion på ett företag arbetar med sk kundreskontra?

Kundreskontra underlättar hos framförallt större företag som hanterar stora mängder transaktioner och kunduppgifter. Den här typen av sidoordnad bokföring ger en uppsikt över alla olika kunder och vilka kundfordringar som blivit betalda och inte.

Hur uttalas reskontra?

RESKONTRA reskon4tra l. räs-, l. res3~ kon2tra l. räs3~, ngn gg re3s~kon2tra (rässkå´nntra Dalin), r. l. f.; best.

Vad är Fakturametoden?

Faktureringsmetoden är huvudmetoden för den löpande bokföringen. Utgående och inkommande fakturor bokförs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld.

Vad är Åldersanalys?

En åldersanalys kan skrivas ut både för kund- och leverantörsreskontran och du hittar utskriften under Utskrift – Reskontra – Åldersanalys. Du får en överblick över vilka fakturor som förfaller inom valda intervall per ett visst datum.

Vad kallas det när fakturor bokförs enbart när de betalas?

Kontantmetoden innebär att man bokför fakturor vid betalning. I företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor får bokföringen av fakturorna skjutas upp tills fakturorna har betalats. Därmed blir det bara ett bokföringstillfälle per faktura. Detta kallas kontantmetoden.

What is Accounts Payable?

Leverantörsreskontra

Reskontra

Lämna en kommentar