Vad är livränta?

Om du går miste om inkomst på grund av en arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas livränta. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada kommer att påverka din inkomstförmåga under minst ett år framåt i tiden.

Vad är skillnad mellan livränta och sjukersättning?

Livränta utgör mellanskillnaden mellan tidigare lön och sjukpenning. Dessa fall bör bli vanligare i och med att möjligheten att bevilja tidsbegränsad sjukersättning har försvunnit. Rehabiliteringskedjans regler innebär en begräsning av antalet sjukpenningdagar.

Kan man få sjukersättning och livränta samtidigt?

Den som har en godkänd arbetsskada kan prövas för rätt till livränta. Den som har en godkänd arbetsskada kan även prövas för obegränsat antal dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå om sjukperioden föranletts av arbetsskadan. Sådan sjukpenning kan dock inte betalas ut samtidigt som livränta för samma arbetsskada.

Får man behålla livränta när man går i pension?

Livränta gäller som huvudregel fram till den dag den försäkrade fyller 65 år och därefter ska ålderspensionen överta (Se SFB 41:5).

Hur mycket kan man få av AFA?

När Försäkringskassan betalar sjukpenning med 80 procent betalar vi dagsersättning med 12,5 procent av den sjukpenning du får. Vid 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan betalar vi 13,3 procent av sjukpenningen. Du kan få dagsersättning från dag 15 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod.

Hur länge betalas arbetsskadelivränta ut?

Under hur lång tid kan man få livränta? Det finns ingen begränsning i antal år, men livräntan kan normalt betalas ut längst till och med månaden innan man fyller 65 år. Om man råkar ut för arbetsskada efter att man har fyllt 65 år kan livränta betalas som längst till och med månaden innan man fyller 68 år.

Vad är arbetsskadelivränta?

Om du går miste om inkomst på grund av en personskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas livränta. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din personskada kommer att påverka dina möjligheter att arbeta under i minst ett år framåt i tiden.

Vad är högsta sjukersättningen?

Sjukersättning kan ges till dig mellan 19-64 år och varierar beroende på din tidigare inkomst. Ersättningen består av 64,7 procent av din genomsnittliga lön under de senaste tre åren. Du kan som mest få 18 399 kr i ersättning.

Kan man få livränta retroaktivt?

Det finns en regel om preskription som säger att livränta kan betalas ut retroaktivt, men inte mer än sex år bakåt i tiden från att ansökan lämnades in. Då kan lagtexten tolkas som att livräntan ska beräknas efter hur stor inkomst den skadade hade vid första tillfället som livräntan betalas ut.

Vad är en arbetssjukdom?

En arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa. Exempel på skadliga faktorer: tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär. ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador.

Vad är förlängd livränta?

Förlängd livränta är en del av Avtalspension SAF-LO och gäller enligt övergångsregler för födda mellan 1935 – 1967. Förlängd livränta är också en del av Kooperationens Avtalspension (KAP) och gäller enligt övergångsregler för födda mellan 1933 – 1968.

Är sjukförsäkring pensionsgrundande?

Blir du sjukskriven en kortare tid, upp till 15 dagar, tjänar du fortfarande in till din pension genom sjuklön från din arbetsgivare. Är du sjukskriven längre än så är sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning pensionsgrundande.

Vad är Arbetsskadesjukpenning?

Du som har en arbetsskada kan få arbetsskadesjukpenning. Det gäller om studerar, behöver avstå från arbete i förebyggande syfte eller saknar arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Det gäller också om du inte längre är försäkrad för sjukpenning, men arbetsskadan beror på tidigare arbete i Sverige.

Vem har rätt till ersättning från AFA?

när du har varit sjukskriven i mer än 14 dagar (privat och kooperativt anställd) när du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar (anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag). Om arbetsgivaren inte betalar sjuklön dag 15 – 90 kan du ha rätt till ersättning från oss under den perioden.

Vilka har rätt till ersättning från AFA?

Försäkringen har du via din anställning. Den gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare (AGS) och för anställda inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag (AGS-KL). – du varit arbetsför till 25 procent eller mer sedan minst en vecka.

Har du tecknat ett avtal som ger dig mer än 10 procent av din lön när du får sjukpenning?

Har du en årslön som är mer än 10 prisbasbelopp får du därutöver en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 10 prisbasbelopp. Det betyder att du med hjälp av kollektivavtalet får sammanlagt nästan 90 procent av din lön om man lägger ihop sjuklön och sjukpenning dag 15-90.

Den snåriga vägen till rätt livränta

Ersättning till efterlevande

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2019 – seminarium 11 juni 2019

Lämna en kommentar