Vad är lönerevision?

Med lönerevision menas en förändring (revision) av nivån på din lön. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal. Created with Sketch. Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Vad är normalt att få i löneökning?

”I år är det 2,0% enligt avtalet”.

Din löneökning ska baseras på din individuella prestation och ditt bidrag till verksamheten. 2,0% är en central siffra och riktmärke, som chefen ska kunna anpassa till dig som individ.

Vilka ingår i lönerevisionen?

Lönerevision sker för medlemmar i Seko och OFR/S genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation. För medlemmar i Saco-S och anställda som inte är medlem i någon av de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.

Har man rätt till lönerevision?

De flesta löneavtal ger dig rätt till lönerevision och lönesamtal varje år. I de löneavtal, som träffas mellan den arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är med i och Unionen, står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar. De flesta avtal ger rätt till en årlig löneökning.

Vad betyder lönerevision 2021?

Med lönerevision menas en översyn (revision) av lönen. När och hur löner ska ses över finns bestämt i centrala ramavtal (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision.

Vad är Löneindex?

Lönekostnadsindex (LÖI) är ett index över lönekostnader för arbetad tid. Indexet beräknas för samma grupper som Arbetskostnadsindex (AKI), och publiceras med samma periodicitet som AKI.

Hur många procent löneökning 2021?

Löneökningar på 6 procent

Inom flera områden är efterfrågan särskilt stor och det har påverkat löneutvecklingen. Ett exempel är it-sektorn där lönerna förra året ökade med 6 procent för civilingenjörer. Även inom kemiindustrin ökade lönerna under 2021 mer än genomsnittet: 4,4 procent för civilingenjörer.

När är lönerevision 2021?

Lönerevisionen 2021 gäller från 1 oktober 2021. Det innebär att de framåtblickande utvecklingssamtalen borde ägt rum under våren och de tillbakablickande lönesamtalen och lönesättande samtalen borde ägt rum under hösten.

Hur många procent höjs lönen varje år?

De nominella löneökningarna har varit väsentligt lägre, i genomsnitt 3,2 procent per år. Men eftersom även inflationen hållits på en låg nivå, och inte heller drivits upp av höga nominella löneökningar, har reallönerna kunnat öka med i genomsnitt 2,1 procent om året.

Vilken månad får man löneförhöjning?

SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar 2022 den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona.

Kan arbetsgivaren neka löneökning?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för en arbetsgivare att höja din lön. Däremot regleras detta ofta i kollektivavtal där fackförbunden kommer överens med arbetsgivaren om att arbetstagarna har rätt till löneökning.

Kan man nekas löneförhöjning?

Det finns nästan obegränsat antal skäl till varför du nekar en begäran om löneförhöjning. En anställd kan redan vara rätt betald i förhållande till den nuvarande marknaden och till värdet i deras roll.

När kan man förhandla om sin lön?

En löneförhandling sker vanligtvis när du byter arbetsgivare, eller om din arbetssituation förändras på annat sätt, exempelvis genom nya arbetsuppgifter, ny arbetsroll eller förlängd anställning. Ett lönesamtal är istället ett regelbundet återkommande samtal du har med din lönesättande chef under din anställningstid.

Vad är en bra löneökning 2022?

Grundlön vid årets början: 34 000 kronor i månaden före skatt, 25 859 kronor efter skatt. Löneökning 2022: 2,2 procent. Lön vid årets slut: 34 748 kronor före skatt, 26 409 kronor efter skatt. Real löneförändring: Minus 850 kronor (så mycket mindre kan du köpa för pengarna).

Vad är en löneöversyn?

Löneöversyn förekommer i vissa av Unionens löneavtal. Löneöversynen innebär att de lokala parterna kommer överens om vilka justeringar som behöver göras för att bibehålla önskad lönestruktur.

Snacka Lön 5 – Lönerevision

Lönekartläggning & lönerevision

Bästa tipsen inför lönesamtalet

Lämna en kommentar