Vad är lss?

Vad betyder LSS och vad är det?

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Vilka sjukdomar ingår i LSS?

LSS gäller för: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Vem har rätt till LSS?

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Vad innebär det att jobba inom LSS?

Det huvudsakliga uppdraget är att främja den boendes förmågor och självständighet. I det dagliga arbetet ger man ett pedagogiskt stöd vid vardagliga aktiviteter, allt från stöd med matlagning, städning, fritidsaktiviteter och myndighetskontakt.

Vad är skillnaden mellan SoL och LSS?

Målet med SoL är att ge hjälp så att du når en skälig levnadsnivå vilket betyder att du lever ett okej liv. LSS har istället som mål att ge hjälp så att du når goda levnadsvillkor vilket betyder att du lever ett bra liv.

Vad är LSS 1177?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vilka Personkretsar finns inom LSS?

Personkrets 1: omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2: omfattar personer med ett betydande och bestående begåv- ningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Vilka personer kan söka stödinsatser enligt SoL?

Den som har omfattande funktionsnedsättningar kan få stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387, LSS), men stöd kan också ges utifrån socialtjänstlagen (2001:453, SoL).

Vilka ingår i personkrets 3?

Personkrets 3 omfattar de personer som har varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. I personkretsen återfinns barn, ungdomar och vuxna med långvariga habiliterings- och rehabiliterings- behov.

Vad krävs för att få LSS bostad?

Ansök om omsorg hos din kommun

Om du vill ha plats i ett LSSboende ansöker du om en bostad med särskild service hos kommunens biståndshandläggare. När biståndshandläggaren har godkänt din ansökan är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.

Vad krävs för att få LSS boende?

Du kan ansöka om stöd om du har något av följande:
  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Vilka är de tio insatser som kan erbjudas enligt LSS?

Insatser enligt LSS
  • Rådgivning och annat personligt stöd.
  • Personlig assistans.
  • Ledsagarservice.
  • Kontaktperson.
  • Avlösarservice i hemmet.
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Vad krävs för att jobba inom LSS?

Rekommenderad utbildning är gymnasieutbildningarna på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet, inriktning socialt arbete. Som anställd kan man få möjlighet att med hjälp av sin arbetsgivare vidareutbilda sig, till exempel inom olika funktionsvariationer, kommunikation och bemötande.

Vilken utbildning krävs för att jobba inom LSS?

Många LSS-handläggare är utbildade socionomer, andra har beteendevetenskaplig utbildning. Grundläggande utbildning finns på t ex gymnasiets Samhällsvetenskapsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet. Passande utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Vad gör man i ett LSS boende?

Den enskilde får hjälp med dagliga behov. Dagliga behov kan vara att sköta hygienen, klä på eller av sig, förflytta sig, handla och att kommunicera och umgås med andra människor. Personen som bor på LSSboendet har rätt till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Vad är LSS?

LSS

Vad är LSS?

Lämna en kommentar