Vad är mbl?

Vad är syftet med MBL?

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (medbestämmandelagen eller MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten. Dess namn syftar på lagens målsättning om att främja arbetstagarsidans medbestämmande över arbetsvillkor och företagsledning.

Vad är MBL och hur fungerar den?

Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatserna. Det innebär att om arbetsgivaren har kollektivavtal, har de fackliga organisationerna rätt till information om verksamheten.

Vad är MBL förklara vad denna lag innehåller?

Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som även kallas för medbestämmandelagen, reglerar de anställdas rätt till inflytande på arbetsplatsen. I MBL finns bland annat regler om förhandlingsskyldighet, arbetstagarorganisationernas rätt till information och vad som gäller i samband med konflikt.

Vad innebär MBL 19?

Arbetsgivarens informationsskyldighet

Arbetsgivaren har även en informationsskyldighet som regleras i 19 § MBL. Arbetsgivaren ska fortlöpande hålla de fackliga organisationerna underrättade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom riktlinjerna för personalpolitiken.

Vad innebär lagen om medbestämmande?

Lagen reglerar i huvudsak:

Förhandlingsrätt – Rätt för arbetstagare och arbetsgivare att förhandla med motparten i vissa frågor. Till exempel har arbetsgivare skyldighet att förhandla med arbetstagarorganisationen om viktigare förändring i verksamheten eller viktigare förändring av arbets- och anställningsförhållanden.

Vad är viktigare förändring MBL?

Vad som är ”viktigare förändring” kan variera mellan olika arbetsgivare. Generellt kan man säga att arbetsgivaren är förhandlingsskyldig i frågor där man typiskt sett bör räkna med att fackförbunden vill ha möjlighet att förhandla. Exempel på viktigare förändring: Nedläggningar av hela eller delar av verksamheten.

Hur fungerar en MBL förhandling?

Förhandling enligt 11-14 §§ MBL

Förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i beslutsprocessen att arbetstagarorganisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Det är vidare viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. Den ska ske där beslutet kommer att tas.

Vad innebär de så kallade 32 befogenheterna inom MBL?

på diskriminerings- och föreningsrättskränkande grunder. Kallas även för § 32befogenheter efter att rätten till att fritt leda och fördela arbetet samt att fritt anställa och avskeda arbetstagare tidigare fanns i § 32 i Svenska Arbetsgivarföreningens stadgar (numera Svenskt Näringsliv).

Vad är en tvisteförhandling?

I tvisteförhandlingar hanterar man frågor om hur redan träffade avtal eller lagregler ska tolkas eller tillämpas, eller om vidtagna åtgärder som uppsägning eller avsked . Exempel på tvisteförhandlingar är brott mot kollektivavtal , otillåten uppsägning eller avsked, lönefordran med mera.

Vilka är de viktigaste lagarna och reglerna som gäller i arbetslivet?

Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen är några av de viktigaste lagarna som styr arbetslivet. Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack. Om det inte finns något kollektivavtal gäller endast lagarna.

Vem påkallar förhandling enligt 11 MBL?

Om arbetsgivaren planerar förändringar på arbetsplatsen

Detta är den primära förhandlingsskyldigheten som följer av 11 § medbestämmandelagen (MBL). Arbetsgivaren ska påkalla förhandlingen i så god tid som möjligt och innan denne har fattat beslut om förändringen.

Vad innebär paragraf 19?

19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken.

När kan man tillämpa MBL?

11 § MBL – förhandlingar med organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. viktigare förändring av verksamheten, viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.

Hur går en omorganisation till?

Regler vid omorganisation

Innan man ens kan ta ett konkret beslut om en framtida omorganisation av företaget är arbetsgivaren alltid skyldig att först konsultera med de fackförbund som representerar företagets anställda. En förhandling mellan de olika parterna lägger sedan grunden för omorganisationen och dess villkor.

Kollektivavtal och MBL

Medbestämmandelagen & Lagen om anställningsskydd

Arbetsrätt del 1: Kollektivavtal och MBL

Lämna en kommentar