Vad är medling?

Hur fungerar medling?

Vid medling möts parterna i brottet och en eventuell uppnådd förlikning kan vad gäller lindrigare brott leda till beslut om att inte väcka åtal. I detta fall avslutas ärendets behandling och man undviker rättegång. Medling kan även leda till domseftergift eller till ett lindrigare straff.

Vad syftar medling till?

Medling vid brott innebär att gärningspersonen och brottsoffret träffas tillsammans med en opartisk medlare för att tala om brottshändelsen och konsekvenserna av denna. Sedan 2008 är alla svenska kommuner skyldiga att erbjuda medling till lagöverträdare under 21 år.

När används medling?

Medling kan ske i princip när som helst. Innan, under eller efter en rättegång, eller om det inte blev någon rättsprocess. Parterna kan ha fått frågan först via polisen och sedan via medlingsverksamhet om de vill delta i medling.

Vad är medling vid brott?

Medling regleras inte i lagen som metod, utan beskrivs som ett möte mellan gärningsperson och målsägande där dessa med stöd av en medlare ges möjlighet att tala om brottet och dess följder.

Vad är privat medling?

Privat medling är däremot ett sätt för parterna att, innan man väcker talan vid domstol, försöka komma överens om en lösning som är fördelaktig för båda. Då har parterna kommit överens om att utse en privat medlare som, genom att föra diskussioner med parterna, försöker få dem att lösa det aktuella problemet.

Är medling synonym?

Medling betyder ungefär detsamma som mellankomst.

Vad är medling FN?

Medling är ett kraftfullt sätt att hantera konflikter. I medling får parterna själva äga sin konflikt och ta ansvar för att finna lösningar som passar samtliga berörda.

Vill medlare korsord?

Betydelse: Söka att tillvägabringa öfverenskommelse, förlikning.

Vad menas med en förlikning?

Förlikning och förlikningsavtal innebär att parterna i en tvist kan komma överens om hur tvisten ska lösas istället för att domstolen ska avgöra målet genom en huvudförhandling i domstol.

När målsägandebiträde?

Vid vissa allvarligare brott, som till exempel misshandel, sexualbrott och fridskränkning, kan tingsrätten utse ett målsägandebiträde som hjälper brottsoffret inför rättegången. Vid sexualbrott ska målsäganden alltid få ett målsägandebiträde om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Vad innebär reparativ rättvisa?

Reparativ rättvisa är ett samlingsnamnet som innefattar alternativa tillvägagångs- sätt som riktar in sig på att reparera den skada som sker vid ett övergrepp. Tillvägagångssätten ska också ha en preventiv verkan mot framtida övergrepp.

Konflikthantering på jobbet med medling

Skillnader mellan medling och samarbetssamtal

Konflikthantering och medling – Grundkurs | Onlineutbildning

Lämna en kommentar