Vad är mertid?

Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (har deltidsarbete) och arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för din anställning, så kallas det mertid .

Vad är skillnaden på övertid och mertid?

Exempel: Deltidsanställning – mertid

De 30 timmarna räknas som hennes ordinarie arbetstid. Om hon arbetar 35 timmar en vecka, är fem timmar mertid. Det hon eventuellt arbetar utöver 40 timmar är att betrakta som övertid.

Vad innebär mertid i pengar?

Om du arbetar deltid och gör extra timmar utöver ditt schema kallas dina extra timmar för fyllnadstid eller mertid. Du får fyllnadslön, även kallat mertidsersättning, för extra jobb upp till heltid. Ofta innebär detta en högre ersättning för dina timmar. Därefter får du övertidsersättning.

Vad betyder mertid i heroma?

Enligt lagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid. Det är kollektivavtalet som reglerar vilken ersättning du får.

Vilka regler gäller mertid?

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får mertid tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår (allmän mertid). Mertid får också tas ut med tillämpning av de villkor för nödfallsövertid som anges i 9 §. Lag (2011:740).

Får man ob vid mertid?

Med OB-tillägg avses kompensation i lön till anställda som arbetat på obekväm arbetstid. Med Mertid avses den tid (timmar) den anställde överskridit (eller underskridit) det antal timmar den anställde skulle arbeta utifrån sin sysselsättningsgrad.

Hur mycket är Mertidsersättning kommunal?

Du har rätt till ersättning så fort du arbetar mer än heltid. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren. Arbetar du som timanställd är det övertid när du uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar en heltid. Jobbar du deltid får du mertidsersättning upp till de antal timmar som motsvarar heltid.

Vad händer om man jobbar mer än 200 timmar mertid?

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid). (Paragrafen ändrad genom 2011:740.)

Är det tillåtet att jobba in lunchraster och gå hem tidigare från arbetet?

Nej, fikarast räknas som arbetstid och den tiden går inte att arbeta in för att sluta tidigare. Reglerna om paus, som fikarast heter, finns i arbetstidslagen. I den framgår det att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att du kan ta de pauser som behövs. Måste jag ta lunchrast?

Vad är avlöst övertid?

Ett anställningsavtal där rätten till övertidsersättning är avlöst innebär inte gränslöst arbete. Det innebär att pengar för övertid avtalats bort, eller avlösts. Veckoarbetstiden har i grunden inte förändrats och arbetstidslagen gäller.

What is Overtime?

Johan Förklarar – Ep8 – Mertid, fyllnadstid och övertid

Så får du mer TID och ENERGI | tips för att få mer gjort

Lämna en kommentar