Vad är metabola syndromet 1177?

Metabolt syndrom innefattar minst tre av följande komponenter: övervikt/bukfetma, förhöjt blodtryck, insulinresistens/rubbad glukos-insulin homeostas och blodfettsrubbning. Många internationella rapporter visar en oroande hög förekomst av det metabola syndromet hos såväl barn som vuxna, män och kvinnor.

Vad är metabola sjukdomar?

Ämnesomsättningssjukdomar eller metabola sjukdomar, avser en grupp sjukdomar som orsakas av en störning av ämnesomsättningens (metabolismen) essentiella nutrienter, såsom aminosyror, kolhydrater och lipider.

Vad är metabolt?

Metabola syndromet är ett samlingsbegrepp för riskfaktorer för främst hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke. Orsaken till att man myntat samlingsbegreppet är att riskfaktorerna tillsammans utgör en mycket större risk än var för sig. Metabola syndromet är en kombination av följande kriterier: Ökat bukomfång.

Vilka fyra riskfaktorer samverkar vid det metabola syndromet?

Det finns studier som antyder att insulinresistens är den gemensamma nämnaren för de enskilda komponenterna i syndromet. Metabola syndromet har därför tidigare också kallats för Insulin Resistens Syndromet. Rökning, stillasittande och övervikt bidrar alla till ökad insulinresistens.

Hur kan det metabola syndromet behandlas?

Motion – fysisk aktivitet och god kondition minskar risken att utveckla det metabola syndromet och påverkar alla i syndromet ingående faktorer. Minst 30 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet rekommenderas per dag, exempel på detta kan vara promenader i måttligt tempo.

Vad är en metabolism?

Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen. Här ingår ett mycket stort antal kemiska reaktioner. Dessa processer utgör grundvalen för själva livet.

Vad är metabol utredning?

En basal metabol screening omfattar analys av organiska syror och aminosyror i urinen samt aminosyror och acylkarnitiner i plasma för att främst påvisa organiska acidurier, rubbningar i aminosyraomsättningen och beta-oxidationsdefekter.

Varför får man insulinresistens?

Orsakssambanden mellan övervikt/bukfetma och insulinresistens är ofullständigt kända, men sannolikt är produktionen av insulinantagonistiska substanser från viscerala fettceller av betydelse.

Vad göra vid ketoacidos?

’Urspårad’ diabetes med högt B-Glukos utan acidos kan ur praktisk synpunkt behandlas som ketoacidos, d v s med insulindropp och vätska intravenöst. Behandlingen liksom kontroller, provtagning och övervakning behöver dock inte vara lika rigorös som vid diabetes med ketoacidos.

Hur behandlar jag insulinresistens?

Många människor har högre insulinproduktion än normalt innan de blir sjuka i typ 2-diabetes. En viktig bidragande faktor till utvecklingen av insulinresistens är fetma (särskilt bukfetma) som orsakar ökad förekomst av olika kemiska faktorer, till exempel FFA (fria fettsyror).

Vad klassas som fetma?

BMI beräknas genom att kroppsvikten (kg) divideras med kroppslängden i kvadrat (m2). Undervikt innebär ett BMI under 18,5, normalvikt 18,5–24,9, övervikt 25,0–29,9 och fetma 30 eller högre.

Vad gör man vid högt blodtryck?

Eftersom ett förhöjt blodtryck ofta är kopplat till din livsstil finns det mycket du själv kan göra.
 1. Håll koll på din vikt. …
 2. Var aktiv i vardagen och motionera regelbundet.
 3. Ät en varierad och hälsosam kost med mycket grönsaker, frukt och fibrer.
 4. Undvik tobak.
 5. Avstå från alkohol.
 6. Minska intaget av salt. …
 7. Undvik lakrits.

Vad är metabol kontroll?

God metabol kontroll vid typ 2-diabetes minskar risken för komplikationer. Vid typ 2-diabetes stiger P-glukos i genomsnitt med 1 mmol/4 år. Detta innebär att patienter med typ 2-diabetes kommer att behöva insulin förr eller senare, oftast efter 10-12 års tid.

Vilka läkemedel är ACE hämmare?

Exempel på ACEhämmare
 • kaptopril, till exempel Captopril.
 • enalapril, till exempel Renitec och Enalapril.
 • lisinopril, till exempel Zestril och Lisinopril.
 • ramipril, till exempel Triatec och Ramipril.
 • perindopril, till exempel Coversyl Novum.
6 maj 2019

Hur behandlar man hyperglykemi?

Behandling. Snabb vätsketillförsel viktigast! På sjukhus insättning av insulininfusion 0.1E/h/kg kroppsvikt med täta kontroller av P-Glukos, kalium och B-ketoner. Kaliumtillförsel 20–40 mmol/L vätska iv.

Hur behandlas hypoglykemi när patienten har sänkt medvetande?

Behandling av ej fullt vaken patient:
 1. Tvinga aldrig i en medvetslös dryck – risk för aspiration.
 2. Ge i första hand intravenöst glukos 30 % (300 mg/ml) tills patienten vaknar (cirka 10-80 ml).
 3. Om ej fri venväg: Överväg intramuskulärt glukagon 1 mg (endosspruta).

Insulinresistens, diabetes och metabola syndromet

Patienten Lars berättar om Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden

Utmattningssyndrom, Maries berättelse

Lämna en kommentar