Vad är miljöbalken?

Vad är syftet med miljöbalken?

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.

Är miljöbalken lag?

Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser. Miljöbalken kompletteras med förordningar och myndighetsföreskrifter som preciserar bestämmelserna.

För vilka gäller miljöbalken?

gäller alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd innebär det att 2 kap. ska tillämpas även för verksamheter som främst regleras genom annan lagstiftning. Miljöbalkens bestämmelser gäller parallellt med bland annat skogsvårdslagens bestämmelser.

När tillämpas miljöbalken?

Miljöbalken gäller för allt som motverkar balkens mål

Bestämmelserna i miljöbalken gäller därmed både för de situationer som direkt prövas eller regleras av balken, t ex miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, och för allt annat som är av betydelse för att balkens mål ska uppnås.

Varför miljökonsekvensbeskrivning?

I en strategisk miljöbedömning ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet men miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

Vad inleds miljöbalken med?

Varje avsnitt inleds med en summering av hur det påverkar ett företags verksamhet. Vi har också valt att berätta mer om REACH som är EU:s kemikalielagstiftning. Vill du läsa miljöbalken i sin helhet hittar du den här.

Vem beslutar om miljöbalken?

Miljöbalk (1998:808) Svensk författningssamling 1998:1998:808 t.o.m. SFS 2021:1018 – Riksdagen.

Vem ansvarar för miljöbalken?

Det är fastighetsägarens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör verksamheten, men även andra lagar som kan gälla för verksamheten, till exempel Boverkets byggregler. Miljöbalken ställer krav på att en fastighetsägare ska ha egenkontroll.

Är miljöbalken dispositiv?

miljöbalken var tillämpligt. Högsta domstolen uttalar nu i sitt avgörande att skadeståndsreglerna i 32 kap. miljöbalken är dispositiv, och alltså kan påverkas av vad parter kommit överens om sinsemellan.

Vem berörs av miljöbalken?

Regeringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter, kommunerna, miljödomstolarna, Miljööverdomstolen och Högsta domstolen prövar mål och ärenden enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken.

Var finns bestämmelserna som reglerar vid vilken tidpunkt miljöbalken trädde i kraft?

Allmänna bestämmelser. 1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Utan hinder av första stycket skall vad som sägs i 21 och 22 §§ denna lag träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Har kommunen rätt att göra Miljöinspektion hos en privatperson?

Det är kommunen som utför miljötillsynen. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för vissa större gårdar som är tillståndspliktiga. Kommunerna tar ut en avgift för tillsynsbesöken.

Vad är miljölagstiftning?

Miljölagstiftningen består i huvudsak av miljöbalken som är en ramlag med syfte att säkerställa en hållbar utveckling. Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter. Miljöbalkens regelsystem omfattar sammanlagt tusentals bestämmelser.

Miljöbalken från början till slut | Onlineutbildning

kapitel 6 Miljöbalken

3 Tillsynsmyndigheternas skyldigheter

Lämna en kommentar