Vad är ministerrådet?

Vad har ministerrådet för uppgift?

I Europeiska unionens råd – som ofta kallas ministerrådet eller bara rådet – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar.

Vilka personer sitter i ministerrådet?

Ministerrådet fattar oftast beslut med så kallad kvalificerad majoritet. Det innebär att minst 55 procent av EU-länderna ska ha röstat för förslaget, det vill säga minst 15 av 27 länder. Dessutom ska dessa länder tillsammans omfatta minst 65 procent av EU:s befolkning.

Vilket annat namn används för ministerrådet?

Ministerrådet även kallat rådet, heter formellt Europeiska unionens råd och består av företrädare från alla medlemsländers regeringar. Det ska inte blandas ihop med Europarådet som samlar även länder utanför EU eller Europeiska rådet som är organ för EU-ländernas stats- och regeringschefer.

Vem företräder Sverige i ministerrådet?

Det är statsministern som företräder Sverige i Europeiska rådet. Han eller hon kan biträdas av en minister. I ministerrådet deltar de statsråd från Sveriges regering som ansvarar för frågorna som diskuteras.

Vad är det som styr vilka ministrar som träffas i EU s ministerråd?

Fakta: Ministerrådet

Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas. Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.

Vad är och vad gör kommissionen?

Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

Vilka är med i EU kommissionen?

Kommissionärerna företräder EU

Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland. Dessa personer arbetar för kommissionen och EU som helhet, och företräder alltså inte sina respektive länders intressen. Den svenska ledamoten i kommissionen är Ylva Johansson med ansvar för migrations – och inrikes frågor.

Vilka deltar i ministerrådet och hur många är dom?

21 av de 705 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets ledamöter är från alla EU:s länder. Länder med många invånare har fler ledamöter än mindre länder.

Vilka partier sitter i EU-nämnden?

I EU-nämnden bestäms Sveriges förhandlingsposition inför möte i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd. Nämndens ordförande är Pyry Niemi (S), dess vice ordförande är Annika Qarlsson (C) och dess andre vice ordförande är Jessika Roswall (M).

Vad är Köpenhamnskriterierna?

Dessa kriterier (även kallade Köpenhamnskriterierna) fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993 och stärktes sedan av Europeiska rådet i Madrid 1995. Det rör sig om följande: Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.

Vad menas med Lissabonfördraget?

Lissabonfördraget, som trädde i kraft i slutet av 2009, innebar att Europaparlamentet fick större makt som lagstiftare och nu är jämställt med ministerrådet i beslut om vad EU ska göra och hur dess pengar ska användas.

Vilka träffas i Europeiska rådet?

När Europeiska rådet har toppmöten träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer. Deras uppdrag är att komma överens om EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar.

Vem är Sveriges representerat och inom vilket område jobbar hen?

Från 1 december 2019 heter den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson och hon har ansvar för migration och inre säkerhet. EU-kommissionen leds av en ordförande, Ursula von der Leyen från Tyskland. Den svenska kommissionären har ansvar för migration och inre säkerhet.

EU:s ministerråd – EU-kunskap: del 4.3

Vad är grejen med Europaparlamentet?

Vad är grejen med hur EU styrs?

Lämna en kommentar