Vad är mixturer läkemedel?

Hur ges mixturer?

Mixturer och droppar är flytande läkemedel som ska tas genom munnen. Dropparna ska oftast blandas i annan vätska, exempelvis juice, medan mixturer ska tas som de är. Den största användningen av läkemedel som man kan andas in är för behandling mot astma. Den astmasjuke får läkemedlet i sig genom att andas in det.

Var ska man förvara mixturer?

Det finns läkemedel som är ljuskänsliga och även dessa ska förvaras i originalförpackningen eller på en mörk plats, exempelvis i ett skåp. En del läkemedel behöver förvaras i kylskåp. Försäkra dig om att läkemedlet inte står för nära inpå kylelementet i ditt kylskåp, då finns det risk för att läkemedlet fryser.

Hur ger man oral lösning mixtur?

Vanligast är brustabletter som ska lösas i ett halvt glas vatten och ger en kolsyrad dryck. Det finns också tabletter som löser upp sig i munnen av saliven, och som du kan ta utan vatten. Ibland kallas denna typ av tabletter för munsönderfallande.

Vem ska signera när patienten svalt läkemedlen?

Se till att patienten tar sin medicin. Överlämnandet signeras efter att patienten svalt sin medicin. Obs! Det måste vara en och samma person gör alla delar.

Vad använder man för att dosera mixturer rätt?

Med en tablettdelare kan piller eller tabletter delas till rätt dos eller för att göra dem lättare att svälja. En tablettkrossare krossar lätt piller eller tabletter till pulver och gör det enklare att blanda ner dem i dricka eller liknande.

Kan man mosa kåvepenin?

Kan man dela eller krossa tabletten? Ja. Tänk dock på att själva penicillinet smakar väldigt illa.

Vad står på läkemedelsförpackning?

För att läkemedel ska kunna användas på rätt sätt innehåller alla läkemedelsförpackningar ett informationsblad, en så kallad bipacksedel. I bipacksedeln kan du läsa om hur du använder läkemedlet på ett korrekt sätt. Du kan också läsa om biverkningar som läkemedlet eventuellt kan orsaka.

När ska du skriva din signatur på Signeringslistan?

Signeringslistan är en journalhandling och ska förvaras hos patienten så länge de används. Färdigskrivna signeringslistor ska förvaras i patientjournalen. Signering av läkemedelslistor, vidbehovslistor och omvårdnadsinsatser skall alltid signeras EFTERÅT då man säkerställt att patienten fått enligt ordination .

Hur använder man Vagitorier?

Vagitorier och slidtabletter smälter eller löses upp inne i slidan. Vagitorier är ganska stora och fasta i konsistensen och är lätta att hantera som de är. Du för in vagitoriet med hjälp av ett finger, ungefär som när du sätter in en tampong. Till vissa vagitorier finns det en införare i förpackningen.

Vad gäller för receptfria läkemedel tre svar är rätt?

Delegering av läkemedel gäller ansvaret att överlämna läkemedel till rätt person, rätt tid, rätt dos . Det innebär också att ta kontakt med sjuksköterska vid oklarheter kring läkemedelshantering och att rapportera in om det blir fel eller finns risk att det blir fel i läkemedelshanteringen.

Vad är vanliga biverkningar av ett depotplåster mot smärta?

Hos patienter som behandlas med Norspan depotplåster har följande övriga biverkningar rapporterats:
  • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) Huvudvärk, yrsel, dåsighet. …
  • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) …
  • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Vad är Buckaltablett?

Suscard buckaltablett, som läggs under överläppen, och innehåller nitroglycerin är ett läkemedel som används för akut behandling av kärlkramp (angina pectoris) samt som profylax inför ansträngning. Tabletten ger effekt inom 2-3 minuter och verkar i 3-5 timmar.

Vilka läkemedel kan förorsaka blödande tandkött?

Läkemedel mot högt blodtryck, speciellt ACE-hämmare, har rapporterats ha denna biverkning liksom flera olika NSAID-preparat, cytostatika, antireumatika, biguanider (antimalariamedel), antibiotika och trimetoprim/sulfa. Även klorhexidin kan orsaka en stomatit beroende på deskvamation av epitelet.

Vem ska signera när läkemedlet överlämnas till patienten?

Signeringslistan är en journalhandling och ska när den är fullskriven överlämnas till ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska. avvikelserapport ska eventuellt skrivas. Orsaken till att det ordinerade läkemedlet ej överlämnats ska dokumenteras i patientjournalen.

När du har delegering att ge läkemedel räknas du som hälso och sjukvårdspersonal?

Den som tar emot en delegering

Den som åtar sig en delegerad arbetsuppgift räknas som hälso- och sjukvårdspersonal och ansvarar för att arbetsuppgiften utförs på ett korrekt sätt.

Läkemedel

Delegering av läkemedel

Läkemedelshantering | Onlineutbildning

Lämna en kommentar