Vad är monetarism?

Vad menas med monetarismen?

Monetarism är en makroekonomisk teori som fått sitt namn av att den fäster stor vikt vid det monetära, dvs penningmängdens betydelse i ett samhälle. Det centrala i monetarismen är inflationsbekämpning och man menar att det främsta verktyget mot inflation är reglering av penningmängden.

Vad är Keynesianism och Monetarism?

Monetarismen har sina rötter i kvantitetsteorin, men började utvecklas på 1950-talet av Milton Friedman och andra företrädare för Chicagoskolan. Utgångspunkten var i stora drag samma modell för bestämning av nationalinkomst och sysselsättning som keynesianerna använt sig av.

Vad gör monetarismen i en lågkonjunktur?

Centralbankens viktigaste uppgift blir därför att stimulera ekonomin med räntesänkningar vid lågkonjunkturer och att höja räntan vid högkonjunkturer. När staten kontrollerar penningmängden i samhället kan den långsiktiga inflationen hållas i schack och i övrigt ska marknaden reglera sig själv.

Vilken kritik finns mot monetarismen?

Kritik mot monetarism

Monetarismen tar inte den sociala problematiken gällande arbetslöshet i beaktande. Total frihandel skapar stora klyftor mellan människor, vilket skapar missnöje. Det är alltså svårt att genomföra monetarismen i en demokrati.

Vad menas med Phillipskurvan?

Phillips-kurvan förutspår ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation. Det innebär att när arbetslösheten sjunker så stiger inflationen och vice versa.

Hur fungerar penningpolitiken?

Penningpolitik syftar till att pengar ska behålla sitt värde över tiden, något centralbanker vanligtvis försöker åstadkomma genom att påverka kostnaden för och tillgängligheten på pengar i ekonomin. Riksbankens penningpolitik syftar till att hålla inflationen låg och stabil.

Vad är keynesianismen?

En typ av ekonomisk politik som syftar till att styra ekonomin bort från stora konjunktursvängningar. Detta genom att stimulera i lågkonjunktur och bromsa i högkonjunktur.

Vad innebär klassisk nationalekonomi?

Klassisk nationalekonomi betraktas allmänt som den första moderna skolan i ekonomiskt tänkande. Idag betraktas skolbildningen som heterodox. Dess mest betydande teoretiker var Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus och John Stuart Mill.

Vad är en stagflation?

Ett konjunkturläge i ekonomin som kännetecknas av låg tillväxt, stor arbetslöshet och hög inflation.

Varför uppstår lågkonjunktur enligt keynesianismen och monetarismen och hur bör staten agera i en lågkonjunktur enligt de båda teorierna?

Lågkonjunktur uppstår när efterfrågan på produkter (varor och tjänster) blir mindre än vad som producerats i ett land. När de som säljer produkterna märker att folk inte handlar lika mycket (efterfrågan på deras varor), måste de minska sina utgifter såsom personal och nya investeringar.

På vilka sätt vill monetarismen minska skadorna av en lågkonjunktur?

Enligt monetarismen krävs det en expansiv finanspolitik för att rädda ett land ur en kris och det bästa vore om marknaden får sköta sig själv. För att komma till rätta med en inflation gäller det att kontrollera penningmängden i samhället.

Vad var Keynes recept mot hög arbetslöshet i samband med lågkonjunkturen?

Vad var Keynes recept mot hög arbetslöshet i samband med lågkonjunkturer? Keynes förespråkade att staten hade en expansiv finanspolitik i lågkonjunktur: sänkte skatten, ökade bidragen starta offentliga arbeten som vägbyggen eller byggande av bostäder.

Hur löser monetarismen arbetslöshet?

Monetarister talar om att all arbetslöshet är frivillig, då det egentligen finns jobb åt alla men på grund av avstånd, lön, uppgifter och annat så väljer man att söka vidare, så kallad friktionsarbetslöshet. På lång sikt kan staten inte påverka arbetslösheten och på kort sikt är arbetslösheten förväntansberoende.

Vilken kritik har riktats mot keynesianismen?

Keynesianismen har kritiserats för att den förespråkar att staten går in och styr och stör samhällsekonomin vilket kan rubba tanken med den fria konkurrensen. Andra problem med keynesianismen är teorin inte tog hänsyn till effekter av utlandshandeln och den globala ekonomin.

Vad avses med Nairu jämviktsarbetslösheten?

Jämviktsarbetslösheten är den arbetslöshet som är förenlig med lönesättar- nas förväntningar om priserna på lång sikt och prissättarnas förväntningar om lönerna på lång sikt. NAIRU, ”non-accelerating inflation rate of unemployment” är däremot den arbetslöshet som ger en konstant inflationstakt.

Monetarism

Game of Theories: The Monetarists

Monetarism

Lämna en kommentar