Vad är morän?

Vad kännetecknar en morän?

Moränjordar består oftast av kantigt material som innehåller en blandning av alla kornstorlekar, från lerpartiklar upp till jättelika block. I stora delar av Sverige domineras moränen av sand och silt. Denna morän är Sveriges i särklass vanligaste jordart. Oftast utnyttjas den till skogsodling.

Var finns Moränlera?

partikelstorlekar och innehåller alltid rikligt med sten och grus. Morän är vanlig i Småland och inre Norrland. Moränlera är morän med hög lerhalt, vanlig i Skåne, på Öland och Gotland, samt runt sjöarna Siljan i Dalarna och Storsjön i Jämtland.

Kan morän vara?

Morän är en landform som skapats av en glaciär eller inlandsis. Moränen kan vara avsatt tvärs isriktningen – exempelvis ändmorän och sidomorän – eller längs isriktningen – drumlin. Ett specialfall är mittmorän och moränbackslandskap utan egentlig orientering.

Vilka tre jordarter är vanligast i Sverige?

Exempel på jordarter är morän, sediment och torv. Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor, vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol (vanligast i barrskog). Jordmånen består av olika lager, så kallade horisonter.

Vilka länder täcktes av inlandsisen?

Idag finns inlandsis på Grönland och Antarktis, där den på Antarktis är störst. Norra Europa och Nordamerika (och en del områden på andra kontinenter) täcktes till stora delar av inlandsis under de nedisningar som skedde under kvartär.

Är det bra att bygga på morän?

Morän, berg och lermark

Moränområden är i regel bra byggmark. Bärigheten är god, men morän kan vara tjälfarlig och rik på stora stenblock. Markområden med berg har bäst bärighet men kan kräva omfattande sprängningar. I sprängd mark bildas ofta fickor där vatten blir stående.

Vad är det för typ av jordart i södra Skåne?

Lermorän återfinns i Sverige exempelvis i stort sett endast i Skåne samt i Norrtäljetrakten. Svallad morän kallas morän som blivit ursköljd och därmed förlorat en del av det finare materialet, dock inte allt. Jordarten behåller ändå sin karaktär och anges på kartor som morän.

Vilka spår av istiden kan du se i Norden?

Innehåll
 1. 1 Isräfflor.
 2. 2 Morän. 2.1 Ändmorän.
 3. 3 Flyttblock.
 4. 4 Rundhäll.
 5. 5 Jättegryta.
 6. 6 Rullstensås.
 7. 7 Dödisgrop.
 8. 8 Kame och drumlin.
15 maj 2021

I vilken av jordarterna får vi störst sättningar?

Sättningen i kohesionsjord är mycket stor (0-2m) och tar mycket lång tid pga lerans låga permeabilitet.

Vad växer i morän?

Det är en vanlig jordart i Sverige. På områden med morän bildad av gnejs och granit växer det ofta barrskog. En berggrund av kalksten, skiffer och krita är mjukare och ger upphov till fin- kornigare morän med betydligt högre pH och större näringsinnehåll. Jordarten som bildas är lerig morän eller morän– lera.

Kan jordarter vara?

Vanligen består en jordart av flera kornfraktioner (ler, silt, sand, grus, sten eller block). I exempelvis jordarten ”siltig sand” dominerar sandfraktionen och silt är näst största fraktion. Man delar även in mineraljord efter konsistens (plasticitet) och tjälfarlighet m.m.

Var finns silt?

Siltjordar förekommer bl. a. i Norrlands älvdalar under högsta kustlinjen, och i Säterdalen i Dalarna. De avsätts i långsamt strömmande vatten, jämför ordet försiltning, som ofta används i betydelsen uppgrundning.

Vilka är de vanligaste jordarterna?

I Sverige är de vanligaste jordarterna lera, silt, sand, och morän. Ler eller lera kallas jordarten om jorden domineras av pyttesmå korn i storleken 0,002 mm eller mindre. Silt kallas jordarten det finns flest partiklar i storleken 0,002-0,06 mm. Sandjord kallas det när flest partiklar är 0,06-22 mm.

Vad består Isälvssediment av?

Det strömmande vattnet i isälvarna tog med sig löst material, stenar, grus, sand med mera, när det forsade fram. När vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga. Materialet sjönk till botten och avsattes som isälvssediment.

Vad finns det för jordarter?

Lista över jordarter
 • morän.
 • lera.
 • sand.
 • torv.
 • gyttja.
 • kiselgur.
 • dy.

Moraines |A Glacial Depositional Landform|Definition,Types, Importance & overview

De Geer- moräner

En kort introduktion till istiden

Lämna en kommentar