Vad är nollvisionen?

Vad innebär Nollvisionen exakt?

Nollvisionen är utgångspunkten – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. De insatser som görs för att förbättra trafiksäkerheten är viktiga och ju fler aktörer som arbetar för samma mål desto större effekt nås.

Vilket år antogs Nollvisionen?

När Nollvisionen antogs år 1997 var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år.

Hur många dog i bilolycka 1970?

I och med högertrafikomläggningen var det också slut med den fria farten på svenska landsbygdsvägar. 1 077 personer omkom i trafiken 1967. Året därpå noterades 1 262. 1970 hade antalet dödade ökat till 1 307 samtidigt som trafikarbetet ökat till ca 37 000 miljoner fordonskm.

Vad krävs för att nå Nollvisionen?

Nollvisionen är både ett etiskt förhållningssätt och en strategi för att forma en säker vägtrafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. Den förutsätter att vägar, gator och fordon i högre grad anpassas till människans förutsättningar, samtidigt som trafikanterna följer trafikreglerna.

Var ligger fokus för nollvision?

Nollvisionen sätter personskadorna i fokus men accepterar att olyckor sker. Detta innebär att trafiksäkerhetsarbetet måste inriktas på att minska personskadorna. Med hjälp av Strada kan väghållarna få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska antalet personskador.

Vilken åtgärd är mest realistisk att fokusera på Enligt Nollvisionen?

En lätt lösning vore att lära människor att inte äta mat. Det går dock inte, eftersom det ligger i människans natur att äta. Lösningen får i stället bli att utveckla bättre metoder för att producera mat.

Vem införde nollvisionen?

Som upphovsman till nollvisionen brukar nämnas Claes Tingvall vid svenska Trafikverket. Sveriges riksdag beslutade 1997 att nollvisionen skall gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Vem bestämde nollvisionen?

Bakom Nollvisionen stod en grupp trafiksäkerhetsexperter, ledd av Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket (från 2010 Trafikverket). Hösten 1997 tog den svenska riksdagen ett historiskt beslut. Med en stor majoritet bestämde den att Nollvisionen ska ligga till grund för arbetet med trafiksäkerhet.

Hur många dödades i svensk trafik 2017?

Omkomna 2010–2021
År Antal omkomna
2017 252
2018 324
2019 221
2020 204

8 rader till

Hur många omkom 1970?

Antalet omkomna i trafiken 1970-2013
År Döda
1970 1 307
1971 1 213
1972 1 194
1973 1 177

40 rader till

8 jan. 2014

Hur stor är risken att dö i en bilolycka?

i ett olycksfall hemma eller på fritiden: en på 4 550, avlida av vad som helst om du är mellan tjugo och fyrtio: en på tusen, eller om du är över sextio år: en på hundra. Detta framgår av en rapport som konsultföretaget Tyréns för några år sedan gjorde för Trafikverket.

Hur många dör i flygolyckor varje år?

– Ungefär 1,5 miljarder människor flyger varje år i hela världen. Om man ser till perioden 1995 till 2004 så omkom i medeltal runt 700 personer i flygolyckor per år. Det kan man jämföra med att det varje år dör runt 40 000 människor i trafikolyckor bara inom EU.

Hur når vi Nollvisionen?

Att närma oss nollvisionen är endast möjligt om vi kombinerar åtgärder som förstärker varandra. Detta kan ske genom olika slag av informationskampanjer och olika slag av trafikantutbildningar där vi alla tar vårt ansvar – politiker, myndigheter och trafikanter.

Nollvisionen | Trafikverket

Nollvisionen – så här har vi jobbat med trafiksäkerhet över tid | Trafikverket

Introfilm för Nollvision – en demensvård utan tvång och begränsningar

Lämna en kommentar