Vad är normalt psa värde?

Normalt bör män under 50 år inte ha PSA över 2,5 µg/L, medan män över 70 år med benign hyperplasi mycket väl kan ha värden upp till 6,5 µg/L. Mätning av PSA är ett hjälpmedel och svaret bör värderas mot problemställningen, kliniska fynd och ålder.

När är PSA-värdet för högt?

Om läkaren känner en förhårdnad i prostatan eller om PSAvärdet är över 10 mikrogram per liter är risken för cancer högre. För att ta reda på orsaken till ett högt PSAvärde behövs ytterligare undersökningar. Ofta görs först en undersökning med magnetkamera. Undersökningen tar oftast bara 10-15 minuter.

Hur snabbt kan PSA stiga?

Flertalet män utvecklar efter medelåldern en långsamt tillväxande, godartad förstoring av prostatakörteln (benign prostatahyperplasi). Förstoringen ger ofta en ökning av PSA-värdet i serum upp till några µg/L, i enstaka fall upp till 20 µg/L eller mer.

Vilka är symtomen på förstorad prostata?

Symtom vid godartad prostataförstoring
 • Strålen kan vara svagare när du kissar och det kan vara svårt att komma igång.
 • Du behöver trycka på för att tömma urinblåsan helt.
 • Det känns som att blåsan inte är helt tömd när du har kissat klart.
 • Strålen avbryts en eller flera gånger när du kissar.
 • Du behöver kissa oftare.
16 apr. 2020

Hur många år kan man leva med prostatacancer?

Det finns i nuläget inte ett nationellt screeningprogram för prostatacancer i Sverige (9). Dödligheten i prostatacancer har minskat under de senaste 15–20 åren (4, 7, 9), främst i bland män yngre än 75 år (7). År 2016 var tioårsöverlevnaden för prostatacancer nära 90 procent (8).

Kan PSA gå upp och ner?

För män som genomgått strålbehandling går PSA-värdet ibland inte helt ner till 0. Det förekommer också så kallat studsande PSA, då PSA-värdet tillfälligt kan gå upp för att sedan falla tillbaka. Män som fått återfall efter operation i form av stigande PSA får ibland tilläggsbehandling i form av strålning.

Vilka symtom kan män få av prostatacancer i tidigt skede?

Prostatacancer i tidigt skede brukar därför inte ge några symtom.
 • Täta urinträngningar och svag urinstråle. …
 • Blod i urinen. …
 • Smärtor i ryggen eller höfterna. …
 • Blodbrist, bensvullnad. …
 • PSA-prov. …
 • Magnetkamera. …
 • Biopsi.

Varför screenas det inte för prostatacancer?

Nationell screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom nuvarande rutiner, PSA-test (blodprov) i kombination med traditionell vävnadsprovtagning, har medför att många vävnadsprover tas i onödan och ett stort antal ofarliga småtumörer upptäcks.

Hur snabbt dör män av prostatacancer?

Utan kurativt syftande behandling är risken att i prostatacancer inom 15 år efter diagnos under 5 % vid lågriskcancer och under 15 % vid mellanriskcancer (172).

Hur märker män att män har problem med prostatan?

Några vanliga symtom är svag urinstråle, att man behöver kissa ofta, att det blir svårt att skjuta upp toalettbesök, att blåsan inte töms helt och i vissa fall oförmåga att tömma blåsan. De som har måttliga besvär behandlas oftast med läkemedel.

Var sitter prostatan och vilka symtom kan en förstorad prostata ge?

Prostatan är en körtel som omger urinröret. Den ligger mellan urinblåsan och penis och bildar en vätska som ingår i sperman. Med åldern är det vanligt att prostatan växer och trycker på urinröret så att det blir svårt att kissa. Vissa får också problem att få erektion.

Är förstorad prostata farligt?

Även om förstoringen i sig inte är farlig kan den orsaka obehag och ställa till problem. Prostata löper som en ring kring själva urinröret och när den tillväxer riskerar den att klämma ihop röret och göra det svårare för urinen att passera (se illustration).

Hur stor är risken att dö i prostatacancer?

Resultaten visar att under hela studieperioden avled cirka 35 procent av de svenska männen av sin prostatacancer. Motsvarande siffra för USA var 30 procent. Dock minskade andelen som dog i sin prostatacancer avsevärt över tid – allra mest så efter introduktionen av PSA-testning.

Hur stor är risken för att dö i prostatacancer?

Antalet svenskar som dör i sjukdomen har däremot varit tämligen oförändrat kring 2 400 män årligen under de senaste 10 åren, eftersom antalet äldre män i befolkningen ökar. Figur 2. Åldersstandardiserad incidens och dödlighet av prostatacancer per 100 000 män i Sverige, 1970–2016.

Hur många dör i prostatacancer varje år?

Prostatacancer. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör drygt 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 10 473 män som fick ett prostatacancerbesked år 2016 var drygt 70 procent 65 år eller äldre.

What is a Normal PSA Test?

What Is a Normal PSA for a Man Without Prostate Cancer? | Ask a Prostate Expert, Mark Scholz, MD

Understanding your PSA Report | What is Normal PSA value

Lämna en kommentar