Vad är nyckeltal?

Vad menas med ett nyckeltal?

Ett nyckeltal beräknas genom att ställa ett tal i relation till ett annat. Istället för att bara titta på företagets vinst i kronor, kan du exempelvis ställa det i relation till omsättningen och på så sätt utveckla dina analyser om hur företaget mår och går.

Var är nyckeltal?

Nyckeltal, som även kallas KPI (står för Key Performance Indicator), används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år. Nyckeltal kan även användas som beslutsunderlag för ekonomiska förändringar och analys.

Vad säger nyckeltal?

Vad är nyckeltal? Nyckeltal är ett tal som används för att värdera ett företags verksamhet. Det beräknas genom att till exempel årets vinst ställs i relation till omsättningen, istället för att bara titta på årets vinst i kronor.

Vilka är de viktigaste nyckeltalen?

14 vanliga nyckeltal
 • Soliditet.
 • Rörelsemarginal.
 • Marknadsandel.
 • Täckningsbidrag per anställd.
 • Kassalikviditet och balanslikviditet.
 • Skuldsättningsgrad.
 • Räntetäckningsgrad.
 • Självfinansieringsgrad.
29 apr. 2022

Varför heter det nyckeltal?

Därför måste resultatet ställas i relation till något. Det kallas nyckeltal för att man ser det som en ”nyckel” till att förstå företagets utveckling. Man tittar då främst på företagets soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och nettomarginalen.

Hur man räknar ut nyckeltal?

Delar du ditt företags omsättningstillgångar (utom varulager) med dessa kortfristiga skulder får du fram ett nyckeltal som kallas kassaflöde eller kassalikviditet. Du kan även få fram en balanslikviditet och då dividerar du alla omsättningstillgångar med kortfristiga skulder.

Vilket av följande nyckeltal är ett mått på lönsamheten?

De vanligaste måtten som används för att visa på lönsamheten är hur stor avkastningen är i förhållande till eget kapital, totalt kapital, samt investerat kapital. Dessa avkastningsmått visas därmed som ett procenttal och desto högre tal, desto högre är lönsamheten.

Hur läser man nyckeltal?

Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning.

Hur mycket är en bra soliditet?

Det finns ingen riktig tumregel för vad som är en bra soliditet – förutom ju högre desto bättre långsiktig betalningsförmåga. I övrigt varierar soliditeten stort mellan olika branscher. Konsultbyråer ligger ofta runt 60 procent i och med att deras verksamhet kräver mindre investeringar och därmed har lägre lånebehov.

Hur förbättrar man nyckeltal?

Nyckeltal – så förbättrar du din position i branschen
 1. Välj ut dina viktigaste nyckeltal. Ibland är det svårt att veta vilka nyckeltal som bäst speglar din verklighet. …
 2. Få koll på konkurrenterna. Genom att göra en konkurrentanalys får du en kontext där dina egna siffror kan börja betyda någonting. …
 3. Formulera en strategi.
19 mars 2019

Vad bör Bruttovinstmarginalen ligga på?

Bruttovinstmarginalen är det rörliga bidraget i ett handelsföretag för ytterligare en såld vara. Till exempel för ett företag som säljer tröjor motsvarar bruttovinstmarginalen priset på tröjorna minus kostnaden för att köpa in tröjorna. Bruttovinstmarginalen uttrycks ofta i procent.

Hur kan man förbättra nyckeltal?

Förbättra dina nyckeltal

Det finns sätt att förbättra nyckeltalen. För att jobba med likviditeten kan du till exempel försöka förhandla fram längre betalningsvillkor hos dina leverantörer och kortare betalningsvillkor hos dina kunder.

Vad är en god vinstmarginal?

Vad är en bra vinstmarginal? Tittar man på ett genomsnitt över samtliga branscher, över en längre tid, brukar man uppskatta att en bra vinstmarginal ligger på mellan 5 och 10 procent. En bra tumregel att komma ihåg är alltså att vinstmarginalen bör överstiga fem procent för att anses vara bra.

Vad är en bra likviditet?

Tumregeln är att likviditeten bör ligga på minst 100%. Då är omsättningstillgångarna (minus varulager och pågående arbeten) lika stora som, eller större än, de kortfristiga skulderna.

Hur räknar man ut skuldsättningsgraden?

Skuldsättningsgrad – formel

Det vanligaste sättet att räkna ut skuldsättningsgraden är genom att dividera företagets skulder med aktieägarnas kapital, vilket beräknas som företagets totala tillgångar minus de totala skulderna.

Nyckeltal del 1 – Vad är ett nyckeltal?

Guide: Tre nyckeltal att hålla koll på – Fundamental analys

Räkneexempel nyckeltal

Lämna en kommentar