Vad är offentlig rätt?

Vad som menas med offentlig rätt?

Ett samlingsnamn för stats- och förvaltningsrätt. Statsrätt innehåller grundlagarna och reglerna om statsskicket, medan förvaltningsrätt innehåller rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet. Ibland ingår också folkrätt i begreppet.

Vad är offentlig rätt och civilrätt?

Skillnaden brukar definieras på så sätt att civilrätten handlar om förhållandet direkt mellan enskilda personer (till vilka också räknas en juridisk person), medan den offentliga rätten handlar om förhållandet mellan enskilda och det allmänna (staten eller kommun).

Vad regleras i den offentliga rätten?

Offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens, samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och myndighetsutövning.

Varför offentlig rätt?

Den offentliga rätten reglerar myndigheternas relation till de privata subjekten, d.v.s. till fysiska och juridiska personer. Rättsområdet reglerar också myndigheternas interna relation. Till rättsområdet hör statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt.

Vilka offentligrättsliga principer finns?

Offentlig rätt är den del av juridiken som omfattar statsrätten, straffrätten och förvaltningsrätten. Dessa rättsområden reglerar myndigheternas roll gentemot folket samt myndigheters interna relationer. Motsatsen är civilrätt. Legalitetsprincipen – Handlingar och beslut måste ha stöd av lag / ha författningsstöd.

Vad ingår i civilrätt?

De regler som gäller privatpersoners och/eller företags inbördes förhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.

Vad behandlar civilrätten?

Avtalsrätt behandlar hur ett avtal uppkommer, dess giltighet samt hur avtalet ska tolkas vid en tvist mellan parterna. Det går att dela in avtalsrätten i allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Allmän avtalsrätt är de regler som gäller alla avtal, oavsett vad avtalet handlar om.

Är arbetsrätt civilrätt?

Arbetsrätt är en underdisciplin till civilrätt och utgör den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hur skiljer sig civilrätten från straffrätten?

Straffrätt: Utgör en viktig del av den offentliga rätten (se ovan) och reglerar (styr) vilka handlingar som är straffbara att utföra. Successionsrätt: Även detta rättsområde hamnar inom civilrätten (se ovan) och innefattar regler och lagar kring vad som gäller då någon avlider och arvet ska fördelas.

Är arbetsrätt offentlig rätt?

Där är den redan omnämnda allmänna straffrättens speciella del kanske ett exempel. Dessutom talar man inom civilrätten om förmögenhetsrätt, familjerätt och arbetsrätt, och inom den offentliga rätten statsrätt (också kallat konstitutionell rätt) och förvaltningsrätt.

Vad menas med förvaltningsrättsliga ärenden?

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätterna har ersatt de tidigare länsrätterna. Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Vad menas med Officialprincipen?

Officialprincipen. Officialprincipen är en allmän princip inom förvaltningsrätten. Den innebär att en myndighet har ett ansvar för utredningen och en allmän skyldighet att skaffa in den utredning som behövs i ett förvaltningsärende.

Varför finns lagen om offentlig upphandling?

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

Vad behandlas i statsrätten?

Statsrätt är ett offentligrättsligt ämne och behandlar de högsta statsorganens uppbyggnad, befogenheter och skyldigheter såväl i relation till andra offentliga organ som i förhållande till enskilda.

Vad är konstitutionell rätt?

Konstitutionell rätt handlar om de rättsliga grunderna för samhällets uppbyggnad, förutsättningarna för offentlig maktutövning och förhållandet mellan stat och individ.

Offentlig rätt

Privatjuridik – Rättssystemets indlening – Del 1 – Introduktion

Privatjuridik – Rättssystemets indlening – Del 3 – Offentligrätt

Lämna en kommentar