Vad är offentlig upphandling?

Vad betyder offentliga upphandlingar?

I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor, även hyra och leasing, är offentlig upphandling och omfattas därför av upphandlingslagarna. Beroende på vad det är som ska upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd blir olika bestämmelser i upphandlingslagarna aktuella.

Vad gäller för offentlig upphandling?

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. Upphandlande myndigheter får inte vara lojala mot det egna landets leverantörer eller mot tidigare leverantörer.

Vad är en Entreprenadupphandling?

Med entreprenadupphandling avses vanligtvis en upphandling av ett byggentreprenadkontrakt. Med byggentreprenadkontrakt avses utförande av arbete, med eller utan projektering, som är hänförlig till en verksamhet som anges i bilaga 1 i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Vad är upphandlingsprocess?

Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandlingsprocessen finns flera regler att följa i lagstiftningen.

Var kan man se offentliga upphandlingar?

Här hittar du upphandlingarna

Upphandlingar annonseras oftast i annonsdatabaser och på myndigheternas egna webbplatser. Du kan även gå till olika kommuners webbplatser, där läggs normalt information om aktuella upphandlingar ut. Om det saknas information kan du alltid kontakta den upphandlingsansvariga på kommunen.

Var annonseras offentliga upphandlingar?

Alla upphandlingar, med undantag för direktupphandlingar, ska som utgångspunkt annonseras i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket. Det gäller både för upphandlingar över tröskelvärdet, upphandlingar under tröskelvärdet och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Kan ett anbud som inkommer till en upphandlande myndighet bli offentligt?

Ett anbud eller en ansökan anses inte ha inkommit till den upphandlande organisationen före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet, enligt Tryckfrihetsförordningen. Anbudet eller ansökan i en upphandling blir därmed inte en allmän handling hos den upphandlande organisationen före denna tidpunkt.

Varför används tröskelvärden?

Tröskelvärdena, som bestäms av EU och revideras vartannat år, ligger också till grund för den så kallade direktupphandlingsgränsen, det vill säga gränsen för hur stora inköp en upphandlande myndighet eller enhet får göra enligt lagen utan att behöva ta in anbud från flera leverantörer.

Vad är det främsta kriteriet vi tilldelning enligt LOU?

Tilldelningskriterierna ska vara tydligt formulerade så att leverantörerna tolkar kriterierna på samma vis. Ange tydligt om leverantören ska bifoga dokumentation i anbudet för att styrka att de uppfyller tilldelningskriterierna, till exempel: intyg. arbetsprover.

Vad är en upphandling Bygg?

Vänder sig till dig som är byggprojektledare, upphandlare, kravställare eller dig som vill göra affärer med offentlig sektor. Här får du stöd för att arbeta strategiskt med byggupphandlingar för en hållbar samhällsbyggnad.

Vad ingår i en upphandling?

Allt som rör köp, hyra, hyrköp och leasing av varor, tjänster eller entreprenad från annan juridisk person omfattas av de lagstyrda upphandlingsreglerna. Det innebär att köp från ett kommunalt bolag, annan kommun eller privat företag alltid omfattar en upphandling.

Vad ingår i ett förfrågningsunderlag?

Ett förfrågningsunderlag ska innehålla vissa formella föreskrifter såsom t. ex. vilken upphandlingsform som gäller, anbudets form och giltighet, vilken utvärderingsgrund som gäller m.m. Denna del brukar man lägga först i förfrågningsunderlaget.

Vad är ett inköp?

Inköp: Hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop samt funktionerna för sourcing, mottagning, uppföljning och implementering av kontrakt, kontraktshantering samt bortskaffande.

Vad är en direktupphandling?

En otillåten direktupphandling innebär att en upphandlande myndighet köper en vara, tjänst eller byggentreprenad från en leverantör utan att annonsera köpet enligt upphandlingsreglerna, trots att det inte finns stöd i upphandlingsreglerna för att direktupphandla varan, tjänsten eller byggentreprenaden.

Hur går ett inköp till?

De allra flesta inköpsprocesser följer ett behovsorienterat mönster, vilket innebär att ett behov uppkommer, detta löses genom ett inköp varpå en leveransprocess följer. En organisation behöver alltid ha en samling behovsorienterade inköpsprocesser för att överhuvudtaget kunna fungera.

Introduktion i offentlig upphandling

Vad är offentlig upphandling?

Så här fungerar offentlig upphandling

Lämna en kommentar