Vad är osa?

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning, balans mellan jobb och fritid och stöd från chef och kollegor.

Vad innehåller OSA?

OSA är ett brett område som omfattar många saker. Det delas in i två huvudområden: Organisatorisk arbetsmiljö – Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas. Social arbetsmiljö – Hur vi samarbetar, samspelar och pratar med varandra på arbetsplatsen, även via e-post, chatt och liknande.

Vad är Sam och OSA?

Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer är viktiga pusselbitar i arbetet för en god arbetsmiljö. Arbetet med OSA ingår i alla steg av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Stegen är undersökning, riskbedömning, åtgärder/handlingsplan och uppföljning.

Vilka är huvudområdena för OSA?

OSA består av tre huvudområden:
 • Arbetsbelastning.
 • Arbetstid.
 • Kränkande särbehandling.

Vad reglerar OSA?

OSA är grunden för en bra arbetsmiljö

Föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön reglerar arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den organisatoriska arbetsmiljön är summan av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten.

Hur ska man skriva OSA?

Vi rekommenderar att man skriver förkortningen med punkter: o.s.a., eftersom det är en avbrytningsförkortning som utläses: om svar anhålles. De förkortningar som aldrig har punkter är sammandragsförkortningar som tfn för telefon och ca för cirka, där man har tagit med både den första och den sista bokstaven i ordet.

Hur jobba med OSA?

Ett sätt att utveckla verksamheten. OSA handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra. Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas.

Vilka 4 steg ingår i SAM?

De fyra olika stegen i SAM är: undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp.
 1. Undersök arbetsmiljön. Gör en kontinuerlig kartläggning av risker – såväl fysiska som psykosociala. …
 2. Bedöm risker. …
 3. Genomför åtgärder. …
 4. Följ upp.

Vad betyder Sam och vad innebär det?

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter som är förutsättningar för att du ska kunna bedriva och genomföra arbetsmiljöarbetet på bästa sätt.

Vad ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär. Att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Vad är social och organisatorisk arbetsmiljö?

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, handlar om frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning, balans mellan jobb och fritid och stöd från chef och kollegor.

Vad är en bra fysisk arbetsmiljö?

För att vi ska kunna må bra på våra arbetsplatser krävs en god luftkvalité, det vill säga lagom temperatur samt ren och frisk luft. Ventilation är en viktig faktor för ett gott arbetsklimat. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsplatsen har en god luftkvalité. Ventilationsanläggningar ska kontrolleras regelbundet.

Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö?

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö? Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Vad ingår i begreppet arbetsmiljö?

Världshälsoorganisationens definition. WHO har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: ”Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen.”

Vad ingår i begreppet arbetsbelastning?

 • Arbete på hög höjd.
 • Markarbete och grundläggning.
 • Arbete under jord, i tunnlar, brunnar och rör.
 • Arbete med tunga byggelement.
 • Arbete intill vägar och spår.
 • Rivning.
 • Arbete med brandrisk.

När ska en riskbedömning inför en förändring genomföras?

Riskbedömning ska göras innan ändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla faktorer i arbetsmiljön vägs in vid riskbedömningen.

OSA – en introduktion

Vad är OSA?

Så här använder du OSA-enkäten

Lämna en kommentar