Vad är patientsäkerhetslagen?

Vad är syftet med patientsäkerhetslagen?

Definition av patientsäkerhet

Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada” i patientsäkerhetslagen (2010:659). Patientsäkerhet handlar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder.

Vad är Patientsäkerhetsarbete?

Det systematiska patientsäkerhetsarbetet innebär att: arbeta långsiktigt och systematiskt med olika angreppssätt och metoder. det ska finnas en koppling mellan mål, strategier och valda angreppssätt och metoder.

När gäller patientsäkerhetslagen?

Patientsäkerhetslagen gäller för all vård, oavsett om den utförs av region eller kommun och oavsett om utföraren är ett privat företag eller en offentlig utförare.

Hur arbetar man Patientsäkert?

Här är exempel på vad du själv kan göra för att minska riskerna i vården:
 1. fråga hellre för mycket än för lite.
 2. fråga om din fortsatta vård och behandling.
 3. ta gärna med en närstående om det känns bra för dig.
 4. tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner.

Vad är syftet med patientdatalagen?

Syftet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen reglerar bland annat möjligheten att välja öppen vård både inom sin egen hemregion och i andra regioner. Sammanfattning av patientlagen (PDF)

Vad är patientuppgifter?

Bara behörig personal får ta del av patientuppgifter

Inre sekretess innebär att det endast är personal som är inblandad i vården och behandlingen av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som får ta del av uppgifter om patienten.

Hur förkortas patientsäkerhetslagen?

Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, syftar till att främja en hög patient-säkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Hur gör man en avvikelserapport?

Avvikelserapport
 1. Vad har hänt: Det är inte bara fall som leder till fallskada (negativ händelse) som ska rapporteras utan det är lika viktigt för fallprevention att risk för fall och tillbud (fall som inte ledde till fallskada) också rapporteras.
 2. Patientens namn och personnummer, om det behövs för vidare utredning.
18 nov. 2021

Vad ska ledningssystemet innehålla?

Ett ledningssystem kan beskrivas som en organisations policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning. Det kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet.

Är Patientlagen och patientsäkerhetslagen samma?

Vårdgivarens skyldigheter finns beskrivna främst i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TvL), patientlagen (PL), patientdatalagen (PDL) och personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen (PSL). I flera fall är paragraferna i lagarna likalydande men de riktar sig till olika målgrupper.

Vilka skyldigheter har vårdpersonalen och vilka rättigheter har patienten?

Vårdpersonalens skyldigheter
 • Reglerna om vårdpersonalens skyldigheter finns samlade i sjätte kapitlet i patientsäkerhetslagen (PSL) och gäller all hälso- och sjukvårdspersonal. …
 • Vetenskap och beprövad erfarenhet. …
 • Omtanke och respekt. …
 • Vård i samråd. …
 • Ny medicinsk bedömning. …
 • Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel.
17 mars 2021

Vilka skyldigheter har personal i vården enligt patientsäkerhetslagen?

I sjätte kapitlet i patientsäkerhetslagen återfinns hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter. Bland annat att personalen är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. I detta ingår även en rapporteringsskyldighet gällande risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Vad är viktigt för att kunna ge en god och säker vård och omsorg och med bra kvalitet?

För god kvalitet i vård och omsorg är det viktigt att utgå från individens specifika behov och förutsättningar. All verksamhet ska vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig och jämlik. För en kunskapsbaserad vård och omsorg behövs det att: man använder den bästa tillgängliga kunskapen.

Vad är patientsäker vård?

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. SKR arbetar på strategisk nivå med patientsäkerhet med fokus på vårdens framtida utmaningar som nära vård, strategisk koncentration av vård och den digitala och tekniska utvecklingen.

Vad innebär det att arbeta med förebyggande insatser prevention i vården?

Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka.

Lagar inom vård och omsorg. Genomgång av instuderingsfrågor.

Patient Safety Act HOD 2021

Patientsäkerhet

Lämna en kommentar