Vad är patriarkatet?

Har Sverige patriarkat?

Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grun- dad på kön, patriarkatet. Det är ett system som överordnar män och underordnar kvinnor. I Sverige har kvinnor alla formella rättigheter. Trots detta är det männen som har den avgörande makten på alla nivåer.

Hur uppkom patriarkatet?

Patriarkatet är samhällsordning som bygger på att det är män som bestämmer. Ordet patriarkat kommer från början från gamla familjestrukturer där det var den äldsta mannen i familjen, patriarken, som var familjens överhuvud och var den som hade mest makt i familjen och kunde bestämma över de andra.

Vad menas med patriarkalisk religion?

När en talar om de patriarkaliska religionerna är det judendomen, kristendomen och islam som det hänvisas till, detta för att alla dessa religioner härstammar från samma stamfader och här kan en betona ordet fader och patriark som hänvisar till det manliga könet.

Vad skiljer Särartsfeminister och Likhetsfeminister i fråga om synen på manligt och kvinnligt Hur ser Radikalfeminister på denna fråga?

Likhetsfeminism är den vanligaste fåran inom feminismen idag. Likhetsfeminismen menar att de skillnader som finns mellan män och kvinnor inte beror på naturen utan framförallt är skillnader som skapas och konstrueras av samhället. Genom att förändra samhället kan dessa skillnader alltså försvinna.

Vad innebär jämställdhet mellan könen?

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Vad menas med begreppet könsmaktsordning?

könsmaktsordning, samlande term för de strukturer och processer som ligger till grund för mäns samhälleliga dominans över kvinnor. Könsmaktsordning är ett feministiskt begrepp och hypotes som menar att män som grupp i samhället är överordnade kvinnor som grupp. Begreppet har ingen exakt motsvarighet på andra språk.

Vad är patriarkatet? – Nina (fd Åkestam) Wikner

Patriarkat, matriarkat och filiarkat

Patriarkatets För- och Nackdelar med Elinor Svensson

Lämna en kommentar