Vad är pcb?

Vad menas med PCB?

PCB är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen (polyklorerade bifenyler). Sedan industrin började använda PCB i stor skala på 1930-talet, har användningsområdena varit många: i byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor. i transformatorer och kondensatorer.

Vad är PCB produkter?

Definitionen på PCBprodukt är polyklorerade bifenyler (PCB) och andra ämnen som har en liknande kemisk struktur, använts på liknande sätt samt har liknande effekter på människors hälsa och miljön som PCB. Med PCBprodukt avses: Polyklorerade bifenyler (PCB)

Vad har PCB används till?

Tekniska egenskaper och användning

De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

Vad är det som gör PCB så farligt?

PCB anrikas i näringskedjan. PCB är inte akut giftigt utan det är de långsiktiga effekterna som är avgörande för att PCB behöver tas bort från samhället. PCB kan i höga halter påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret både hos djur och människor.

När slutade man med PCB?

PCB kan finnas kvar i vissa byggmaterial från 1956-1973, men beträffande kondensatorer med PCB, bör man kontrollera utrustning som installe- rades t.o.m. 1980. PCB-användning i öppna system (t. ex. som mjukgörare i fogmassor) förbjöds 1972.

Var hittar man PCB?

I Sverige användes PCB i storskalig bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnet finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter, exempelvis i transformatorer, kondensatorer, hydrauloljesystem, isolerrutor, båtbottenfärg och som mjukgörare i plaster och fogmassor.

Vem får sanera PCB?

Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Hur sanerar man PCB?

Den vanligaste metoden som tillämpas vid PCB-sanering är SFR:s metod. Det är viktigt att avfallet samlas in och tas omhand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. PCB klassas som farligt avfall vid halter över 50 ppm (mg/kg).

Hur kommer PCB ut i naturen?

PCB i rivningsmaterial som hamnar på en vanlig soptipp läcker ut i miljön. PCB ackumuleras i näringskedjan: från fisk till fåglar, sälar och människor. PCB kan läcka ut från befintliga fogar och förorena intilliggande byggnadsdelar samt spridas till omgivande mark och luft.

Vilka hälsorisker finns med PCB?

PCB orsakar inte heller mutationer, men kan trots det bidra till cancerutveckling. Det är de långsiktiga effekterna i form av cancer, påverkan på fortplantningsförmågan, centrala nervsystemets utveckling och immunförsvaret som är avgörande när det gäller att bedöma riskerna med PCB.

Hur ofta kan man äta Vänerfisk?

Barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande

För både barn och vuxna är det bra att äta fisk 2-3 gånger i veckan, och att välja olika sorter.

Vad är PCB och DDT?

DDT, PCB, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel. Du har säkert hört talas om dessa för miljön så skadliga ämnen. De är exempel på organiska miljögifter. Det är tyvärr så att alla djur och människor idag har organiska miljögifter i sin kropp.

Vad är dioxiner och PCB?

Till dioxiner räknas polyklorerade dibensoparadioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Vissa polyklorerade bifenyler (PCB) har liknade egenskaper och kallas för dioxinlika PCB, medan övriga PCB kallas för icke dioxinlika. För ytterligare information om icke dioxinlika PCB, se PCB.

What are PCBs? || How do PCBs Work?

How Do PCBs Work?

Miljögifter

Lämna en kommentar