Vad är pedagogisk dokumentation?

Vad menas med pedagogisk dokumentation Vad är syftet med pedagogisk dokumentation?

Pedagogisk dokumentation innebär att pedagogerna genom att observera, dokumentera och tolka det man ser och hör (både under arbetet och efteråt) lättare kan se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och lärprocesser inom skilda fenomen. De pedagogiska dokumentationerna möjliggör också ständig omprövning.

Hur kan en pedagogisk dokumentation se ut?

Pedagogisk dokumentation tar sin början genom observationer för att bland annat se vad barnen intresserar sig för. Observationerna kan i sin tur dokumenteras och där kan man använda sig av olika tillvägagångssätt som exempelvis fotografering, filminspelning och/eller ljudupptagningar.

Vad är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation?

Dokumentationen syftar till att bevara någonting exempelvis en ljudupptagning som sker vid samtal i fokusgrupper (ibid.). Syftet med pedagogisk dokumentation är däremot att försöka Page 8 2 förstå vad som sker i verksamheten utan förutfattade meningar och normer (Lenz Taguchi, 2013).

När blir dokumentationen en pedagogisk dokumentation?

Vissa av våra informanter angav att den blev pedagogisk när den stod i fokus för någon typ av samtal och reflektion tillsammans med andra. En informant upplevde istället att en dokumentation blir pedagogisk när den på ett konkret sätt synliggör ett barns förändrade kunnande.

Vad har dokumentation för syfte?

Exempel på hur dokumentationen kan stödja er Visa

Ett av målen är att barnen ska utveckla sin förståelse för vilka material som går att återvinna. Dokumentationen kan då visa barnens tidigare erfarenheter av och kunnande om återvinning så att ni kan följa barnens utveckling och lärande under arbetets gång.

Varför är det viktigt med dokumentation i förskolan?

Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta vara överens om. För att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande för barnen behöver vi ge varandra tid, vara lyhörda och lyssna och lita på varandra.

Vad är Dokumentationspraktik?

Dokumentation berättar inte bara vad som gjorts eller vad som hänt. Dokumentation berättar också vad pedagoger väljer att lägga tid på att lyfta fram och synliggöra. Dokumentation, och inte minst dokumentationens placering, berättar också en hel del om för vem man gör dokumentationen; vem den vänder sig till.

Hur ser ansvarsfördelningen ut inom arbetslaget?

Vissa arbetar enligt styrdokumentens riktlinjer mer strikt, med en tydlig uppdelning av vad som är förskollärarens och barnskötarens ansvarsområden. Andra fokuserar i stället på faktorer som arbetslagets samlade kompetens, erfarenheter och intressen snarare än profession.

Vad säger läroplanen om pedagogisk dokumentation?

Läroplanen beskriver att olika former av dokumentation och utvärdering ska användas i förskolan. Dokumentationen och utvärderingarna ska ge kunskap om vilka förutsättningar som finns för barns utveckling och lärande och samtidigt göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.

Vad är en dokumentation?

Ordet dokumentera är synonymt med stödja och kan bland annat beskrivas som ”bevisar (genom dokument); demonstrerar ”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av dokumentera samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Hur gör man en pedagogisk dokumentation i förskolan?

Vi behöver ha en plan över vad vi ska dokumentera av allt som sker på en förskola. Pedagogisk dokumentation ska synliggöra det som barnen gör, undrar över och vill lära sig mer om. Det behövs därför reflektion med både barnen och kollegorna för att ringa in detta.

Vad ska man dokumentera i sol?

Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet. Personuppgifter får bara behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras.

Hur kartlägger man varje barns behov i verksamheten?

1 Verksamheten är utformad utifrån en helhetssyn på barn och barns behov. Alla barn erbjuds stimulerande lärsituationer, utveckling och en trygg omsorg. Förskolan anpassar sin verksamhet och ger särskilt stöd till barn som behöver det. Alla barn får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Hur observerar man barn?

Fokus på både individen och de förutsättningar den omgivande miljön ger. Det är viktigt att observera både med fokus på individen och på den omgivande miljön. Individens förutsättningar påverkas av vilka förutsättningar som ges och detta måste också beaktas i samband med en utredning.

Vad är ett Lotusdiagram?

Lotusdiagram används för att kartlägga, organisera och strukturera fakta och idéer. Det består av en centrumruta omgiven av åtta rutor och har många olika användningsområden. Till exempel i temaarbetet. Ska man ha träd som tema ska trädet stå i centrumrutan.

Pedagogisk dokumentation – Reggio Emilia Institutet 25 år

Pedagogisk dokumentation

Hur hänger pedagogisk dokumentation ihop med systematiskt kvalitetsarbete?

Lämna en kommentar