Vad är periodiseringsfond?

Vad menas med periodiseringsfonder?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning.

Vad innebär avsättning till periodiseringsfond?

Avsättning till periodiseringsfond innebär att företaget kan skjuta upp en del av beskattningen av sin vinst till ett senare år. Företaget kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfonder kan användas för att jämna ut resultatet mellan olika år. På så sätt kan företaget få en jämnare beskattning.

Hur återför man periodiseringsfond?

Återföring av periodiseringsfond

För att motverka en höjning av inkomsten kan du sätta av till en ny fond det år du återför ett tidigare belopp. Avsättning som du gjort till periodiseringsfond måste du återföra till beskattning senast sjätte året efter det år du gjorde avsättningen.

Hur mycket får man sätta av till periodiseringsfond?

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst, beräknad på visst sätt, till periodiseringsfond. Beloppet som sätts av till periodiseringsfond ett år måste återföras senast efter sex år.

Hur påverkar periodiseringsfond resultatet?

Hur påverkar periodiseringsfonden resultatet? Periodiseringsfonder ska alltid bokföras. Det är med andra ord inte tillåtet att endast justera för periodiseringsfonder i deklarationen. En avsättning till en periodiseringsfond minskar årets resultat och en återföring av en periodiseringsfond ökar årets resultat.

Är periodiseringsfond pensionsgrundande?

Avsättning av och återföring av periodiseringsfond påverkar den pensionsgrundande inkomsten. Det är den försäkrades beslut om statlig inkomstskatt som ligger till grund för PGI-beslutet. Den beräknas alltså på samma inkomst som inkomstskatten beräknas på.

Vad innebär avsättningar?

Avsättningar är förpliktelser som visserligen är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda ifråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempelvis kan avsättning göras för förväntade kundförluster innan de blivit realiserade.

Hur mycket får man sätta av i periodiseringsfond aktiebolag?

Bolaget får dra av högst 25% av den skattemässigt beräknade inkomsten från bolaget (gäller även juridiska handelsbolagsdelägare). Det går såklart bra att sätta av mindre än 25% till periodiseringsfond också.

Vad är Kapitalunderlag för Räntefördelning?

Räntefördelningen kan antingen vara positiv eller negativ och beräknas på kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget beräknas utifrån tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång. Du får göra positiv räntefördelning om det fanns ett positivt kapitalunderlag på mer än 50 000 kronor vid förra räkenskapsårets slut.

Hur bokförs återföring av periodiseringsfond?

Avsättning till periodiseringsfond bokförs som kostnad i resultaträkningen, på konto 8811, och återföring bokförs som intäkt på konto 8819.

Hur bokföra man återföring av periodiseringsfond?

En återföring från en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras. En redovisningsenhet bokför en avsättning till en periodiseringsfond i samband med bokslutet när en redovisningsenhet vill utnyttja de skattemässiga avdragsmöjligheterna.

Vad är periodiseringsfond enskild firma?

Enskilda näringsidkare (och fysiska handelsbolagsdelägare) får göra en avsättning med högst 30% av vinsten. Avsättningen till periodiseringsfond beskattas inte och varje års avsättning bildar en egen fond som ska återföras till beskattning senast sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då avsättningen gjordes.

Avsättning till peridoseringsfond

Periodiseringsfond hos AB

Periodiseringsfond hos enskild firma

Lämna en kommentar