Vad är permafrost?

Vad menas med permafrost?

Permafrost är ständigt frusen mark som i två eller fler på varandra följande år har temperaturer på 0°C eller lägre. Permafrost finns på ungefär 25 procent av landmassorna på norra halvklotet och även på kontinentalsocklarna under havet, berättar Margareta Johansson.

Finns det permafrost i Sverige?

Ungefär 25 procent av all landyta på norra halvklotet är områden med permafrost. I Sverige finns permafrost främst där det finns kalfjäll samt under myrarna i låglänta områden, så den tinande permafrosten kommer inte ha någon större direkt påverkan på skogen och skogsbruket.

Vad händer om permafrosten försvinner?

När temperaturen på jorden ökar så försvinner områden med permafrost och växtlighet breder istället ut sig. −Men den ökade biomassan av växtligheten kompenserar inte för de ökade utsläpp av växthusgaser som blir följden av att permafrosten försvinner, säger Ulf Molau, professor vid Göteborgs universitet.

Vad är Tundraområden?

Tundra är det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada. Klimatologiskt sett anses tundraområden ha en månadsmedeltemperatur under varmaste månaden på under +10 °C, men inte under 0 °C alla månader.

Hur djup är permafrosten?

Längst i norr är permafrosten sammanhängande och djup, s.k. kontinuerlig permafrost. I arktiska Kanada innebär detta att den är 60-90 m djup nära den kontinuerliga permafrostens sydgräns och uppemot 500 m djup i norr.

Vad kan det få för konsekvenser om permafrosten smälter?

Smältande permafrost leder i regel till ökade utsläpp av växthusgasen metan – men inte alltid. Ibland kan utsläppen i stället minska, visar svensk forskning.

Vilken temperatur är det i marken?

en halv meters djup. På sommaren kan markytan ha en temperatur av 15–20°C samtidigt som temperaturen djupare ner är ca 10°C. På vintern är temperaturen djupt nere i marken 1–2°C, eftersom ett snöskikt isolerar mot kalla lufttemperaturer.

Hur gammal är permafrost?

Uppvärmningen accelererar

Temperaturen kan i dessa områden variera under året, men mark som är frusen i två år eller mer kallas för permafrost.

Vad är det för klimat i Sverige?

Enligt Köppens klimatsystem hör södra Sveriges kustområden till den varmtempererade zonen med lövskog som naturlig dominerande naturtyp. Större delen av landet har dock kalltempererat klimat med ordentliga snövintrar och barrskog (taiga) som dominerande vegetationstyp.

Vad gör växthusgaser?

Det är denna extra uppvärmning som vi kallar för växthuseffekten – atmosfären håller kvar värmeenergin från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus. De gaser som fångar upp värmestrålning och därmed bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser.

Vad ingår i klimat?

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder.

Vad växer i tundran?

Höga växter som träd kan inte utvecklas under tundrans förhållanden och vegetationen består huvudsakligen av gräs, halvgräs, mossor, lavar och mindre buskar.

Vad är arktisk?

Isbjörnen är utbredd i hela arktiska drivisområdet, där den strövar vitt omkring på jakt efter sälar som är stommen i isbjörnens diet. Namnet Arktis kommer ifrån grekiska ”árktos” som betyder björn och syftar på den över nordpolen belägna stjärnbilden stora björnen.

Permafrost – what is it?

Permafrost: What is it and why is it so important?

NASA Explorers: Permafrost

Lämna en kommentar