Vad är pm?

Vad är PM i svenska?

PM – Promemoria “för minnet”

Ett PM är en utredande text i vetenskaplig stil som är mindre omfattande än en uppsats eller en rapport. I texten skall du redogöra och utreda ett ämne på ett sakligt och objektivt sätt.

Hur du skriver ett PM?

Ett PM brukar ha följande upplägg:
 1. Inledning som presenterar ämnet.
 2. Frågeställning i slutet av inledningen.
 3. Presentation av fakta från källa ett, i form av ett referat och ev. …
 4. Presentation av fakta från källa två, i form av ett referat och ev. …
 5. (Om du har fler källor presenterar du dessa också, på samma sätt som tidigare)
18 nov. 2017

Hur långt är ett PM?

Ett sådant PM är alltså inte lika med ”en uppsats”, utan en förberedelse för en uppsats! Ett PM kan dock vara så kort som en halv sida eller till och med mindre. Det är ett sådant litet PM som ni ska skriva just nu, men formen för texten är ungefär samma oberoende av hur lång den är.

Kan man vara personlig i ett PM?

Texten ska vara saklig, inte argumenterande, inte generaliserande, inte känslosam eller för personlig, och den bör inte innehålla liknelser, retoriska frågor eller andra stilfigurer.

Vad står AM och PM för?

Klockan ”6 PM” betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00). PM motsvaras på svenska av förkortningen e.m. (eftermiddag). Motsatsen heter AM (ante meridiem), och är latin för ’före middag’ och till exempel om klockan är ”6 AM” betyder det att den är sex på morgonen (06.00).

Hur ska ett PM vara upplagt?

 1. Titelförslag. Inte nödvändigt men fruktbart att formulera förslag.
 2. Intresseområde. …
 3. Bakgrund/vad jag redan vet. …
 4. Syfte och frågeställningar. …
 5. Litteratur. …
 6. Teoretiska perspektiv. …
 7. Metod och material. …
 8. Undersökningens praktiska genomförande.

Hur många sidor ska ett PM vara?

På universitetet kan ett PM vara mellan en till fem sidor, och ska introducera ämnet och frågeställningar som du ska skriva din uppsats om. När man skriver ett PM är det viktigt att det man bygger upp alla påståenden på källor och att man tar upp alla de delarna som ett PM ska innehålla.

Hur många ord i ett PM?

PM:n är begränsad till maximalt 2 200 ord inklusive klientmissiv (max 500 ord), försättsblad och fotnoter. Texten ska utformas med 1,5 radavstånd och 12 punkter, Times New Roman som typsnitt. PM:n ska innehålla käll- förteckning.

Hur skriver man en avslutning på ett PM?

Här ska du resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du presenterat i din utredande del. Du diskuterar ditt material utifrån din frågeställning och drar slutsatser om ämnet. Här presenterar du inget nytt material utan utgår bara från det du redan presenterat tidigare.

Vad är en frågeställning i ett PM?

Frågeställningen måste vara tydlig, så att läsaren förstår vad det är som ska utredas, och tillräckligt avgränsad för att kunna besvaras inom ramen för ditt PM. Exempel på frågeställningar: •Vilken inställning har lärare till Wikipedia?

PM- Vad är det?

Att skriva PM

PM – inför nationella proven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3. + Vad är PM?

Lämna en kommentar