Vad är polio?

Polio är en virussjukdom som kan orsaka förlamningar. Den var fram till första halvan nittonhundratalet en mycket vanlig sjukdom i världen inklusive Sverige men har nu bekämpats framgångsrikt med vaccination. WHO har som mål att utrota sjukdomen. Andra benämningar: poliomyelit eller barnförlamning.

Vad gör polio med kroppen?

Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras alla barn mot polio.

Hur dödligt är polio?

Sjukdomen kallas då paralytisk poliomyelit, och kan orsaka bestående förlamningar och död. Dödligheten i paralytisk poliomyelit är 5 – 15 %. Känselsinnets nerver förblir opåverkade. Ju äldre den sjuke är, desto större är risken för permanent förlamning; risken är cirka 15 gånger större för vuxna än för spädbarn.

Var kommer polio ifrån?

Började gå i epidemier

Polio är en mycket gammal sjukdom – 10 000 år gamla skelett från Egypten tyder på att den fanns redan då – men i slutet av 1800-talet hände något med polioviruset. Det blev aggressivt, troligen till följd av en mutation.

När härjade polio i Sverige?

Den sista epidemin i Sverige var 1953, då fler än 5 000 fall registrerades varav drygt 3 000 med paralytisk polio (polio med förlamningar). I Sverige inleddes massvaccination i alla åldrar år 1957 och antalet fall av polio minskade därefter snabbt, år 1961 rapporterades 64 fall och 1962 endast fyra fall (se figur).

Vad händer i kroppen vid tuberkulos?

Vid tuberkulos i lungorna är det vanligt att du får hosta och slem som ofta pågår i mer än tre veckor. Du kan också få ett eller flera av följande symtom: Du känner dig svag, trött och går ofrivilligt ner i vikt. Du får feber och svettas på natten.

Hur påverkar polio nervsystemet?

Polio drabbar främst barn under fem år. Det är en smittsam virussjukdom som sprids mellan människor. I tätbefolkade områden eller områden med bristande hygien och sanitet kan viruset spridas väldigt snabbt. Viruset påverkar det centrala nervsystemet och kan inom några timmar orsaka permanent förlamning.

Hur får man Påssjukan?

Påssjuka orsakas av parotitvirus, som tillhör gruppen paramyxovirus. Sjukdomen drabbar bara människa. Smittämnet finns i saliven och kan överföras till andra som droppsmitta eller via direktkontakt. Inkubationstiden är vanligen 16–18 dygn (två till fyra veckor).

Vad är Polioepidemi?

Polio är en virussjukdom som kan orsaka förlamningar. Den var fram till första halvan nittonhundratalet en mycket vanlig sjukdom i världen inklusive Sverige men har nu bekämpats framgångsrikt med vaccination. WHO har som mål att utrota sjukdomen. Andra benämningar: poliomyelit eller barnförlamning.

Vem upptäckte poliovaccin?

Två olika slags poliovaccin används för att bekämpa polio runtom i världen. Det första utvecklades av Jonas Salk, och injiceras med spruta. Det testades första gången 1952, samt bekräftades för världen av Dr Thomas Francis Jr. den 12 april 1955.

När började man vaccinera mot mässling?

Barn kan vaccineras tidigare än vid 18 månaders ålder om det behövs, till exempel inför en utlandsresa. Vaccin mot mässling kan ges till barn från nio månaders ålder. Barn som har vaccinerats före ett års ålder behöver även få vaccin vid 18 månaders ålder.

What is polio? | Infectious diseases | NCLEX-RN | Khan Academy

Poliomyelitis (Poliovirus)

History of Polio – Part I: Suffering the disease

Lämna en kommentar