Vad är postmodernism?

Vad är typiskt postmodernism?

Postmodernismen vänder sig ifrån tanken att det finns fasta värden, objektiva sanningar och jagets existens och ställer sig därmed kritisk inför tanken på objektivitet; jaget ses som fragmentiserat, utan djup och formar sin uppfattning genom interaktion med sin egen omgivning.

Vad är skillnaden på modernism och postmodernism?

Ordet modernism är ett begrepp som i sin ursprungliga betydelse beskriver en ”nyare konstnärlig stilriktning som bryter med traditionella ideal” (Nationalencyklopedins ordbok 1995: 393). Detta innebär att ordet postmodernism ordagrant betyder ”efter modernismen”.

Hur uppkom postmodernismen?

Postmodernismen uppkom under 1970-talet som en reaktion på funktionalismen och den senare modernismen. Förespråkarna vände sig emot att arkitekturen alltför länge hade präglats av funktion med rationalitet som norm.

När är postmodernism?

När uppstod postmodernismen? Ofta brukas starten av postmodernismen tillskrivas 1970-talet (modernismen har då pågått cirka sju decennier). Postmodernism som term fick ett större genomslag 1979 då Det postmoderna tillståndet (La Condition postmoderne) av den franske filosofen Jean-François Lyotard utkom.

Vad kännetecknar den postmoderna arkitekturen?

Kännetecken på postmodern arkitektur

Många postmoderna arkitekturen idag gillar att väcka folks intresse och reaktioner, men samtidigt behålla det traditionella och det historiska inom det som ändras. Tänk dig böjda väggar, fönster som inte är symmetriska och allt däremellan!

Vad är det postmoderna samhället?

Vårt samhälle kan idag beskrivas som postmodernt. Många av de typiska företeelser och karakteristiska samhälleliga förekomster som var förknippade med moderniteten i Sverige från åren 1950-1990, existerar inte längre eller har mist sin giltighet.

Vad skrev man om under modernismen?

Modernismen inom litteraturen kännetecknades av formexperiment, fri vers och avancerad berättarstruktur. De extrema formexperimenten på bekostnad av verklighetstrogenhet kan beskrivas som antinaturalistiska.

Vad skrev man om under postmodernismen?

Postmodernism. I viktig skrift som beskrev de avvikande strömningarna i världen under 1970-talet var Det postmoderna tillståndet (1979) av den franske filosofen Jean-François Lyotard.

Vad var postmodernismen kritisk mot?

Liksom motupplysningen tar postmodernismen avstamp i en kritik av upplysningens mest omhuldade uppfattning: tanken att vetande innebär frigörelse. För postmodernister är vetande och förnuft i stället ett instrument för herravälde.

Hur ser postmodernismen på kunskap?

Enligt många inom postmodernism är debatt meningslöst

Några estetiskt lagda postmodernister har tagit avstånd från all debatt: eftersom all kunskap är relativ kan ingen uppfattning vara objektivt mera värdefull än någon annan, och då tjänar det ingenting till att debattera.

Vad är postmodernismen?

What is Postmodernism?

What is Postmodernism?

Lämna en kommentar