Vad är procapita?

Procapita är vårt verksamhetssystem inom vård och omsorg. Det finns flera system i Procapita, till exempel Phoniro care.

Hur skriver man i Procapita?

För att dokumentera dubbelklickar du på ex Hemtjänst i listen till vänster. Välj fliken dokumentation. När du sparar så kommer en dialog upp som säger signera. Klicka på Signera När texten är signerad är den ej redigeringsbar, visas med en blå bock framför texten i rubrikträdet.

Hur gör man en social dokumentation?

Anteckningar i den sociala journalen ska alltid skrivas sakligt och med respekt för den enskilde. Journalanteckningen får aldrig innehålla antaganden eller vara av kränkande eller nedsättande karaktär. Journalanteckningen ska enligt socialtjänstlagen vara korrekt, väsentlig och ändamålsenlig.

Varför social dokumentation?

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.

Vad är en social dokumentation?

Vad är social dokumentation? Omvårdnadspersonalen har enligt socialtjänstlagen skyldighet att dokumentera viktiga saker som händer med dig. Det kallas för social dokumentation.

Hur uppdatera man genomförandeplan?

Du gör en ny genomförandeplan genom att klicka på + uppe i det högra hörnet. Du kommer till redigeringsläge. Rutorna med en orange pil framför är tvingande. Skapat datum fylls i automatiskt men går att ändra några dagar bakåt (datum för mötet med kunden där genomförandeplanen upprättades ska väljas).

Hur ser en Omvårdnadsdokumentation ut?

Journalen skall utformas så att all information är tillgänglig för berörda personalkategorier på ett överskådligt sätt utan att en uppgift behöver dokumenteras flera gånger. Journalen är en informationskälla om erhållen vård och kan få rättslig betydelse för att visa vilken vård som verkligen utförts.

Hur man skriver en dokumentation?

Journalanteckningar bör vara kortfattade och sakliga. Undvik värderingar och beskriv gärna faktiska omständigheter. Anteckningarna ska skrivas fortlöpande utan oskäligt dröjsmål. [3] Det betyder att du ska dokumentera händelsen så snart du kan.

Hur skriva Daganteckning?

I daganteckningar skriver du om viktiga saker som hänt, åtgärder du har gjort och om något avviker från genomförandeplanen. Du behöver inte skriva daganteckning om du utfört en insats enligt genomförandeplanen och allt gått helt enligt planen.

Vad är syftet med dokumentation?

Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem som ska tillgodose hjälpbehoven.

Vad menas med social dokumentation ge ett exempel?

Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal. Genomförandeplan. Levnadsberättelse.

Varför ska man dokumentera enligt SoL?

Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp systematiskt för att visa att det leder till förbättringar för den enskilde. Dokumentationen ska kunna användas av medarbetarna som ett arbetsinstrument för den individuella planeringen, för genomförandet och uppföljningen av insatser.

Vad ska dokumenteras enligt LSS?

Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras2. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Vad ska dokumenteras i en patientjournal?

Vad ska patientjournalen innehålla?
  • uppgifter om patientens identitet.
  • väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården.
  • uppgifter om diagnos och anledning till mer framstående åtgärder.
  • väsentliga uppgifter om genomförda och planerade åtgärder.
11 juni 2021

Hur man dokumenterar inom vården?

Uppgifterna i patientjournalen är sekretessbelagda och får endast läsas av den som är anställd hos vårdgivaren och aktivt deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Dokumentation enligt Socialtjänstlagen

Stress inför prov

Social dokumentation

Lämna en kommentar