Vad är pul?

Vad är syftet med personuppgiftslagen?

Syftet med lagen

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Vad är skillnaden mellan PUL och GDPR?

Syftet med personuppgiftsbehandling: Med GDPR-lagen måste företag även kunna visa vad de vill göra med personuppgifterna som samlas in, registreras eller sparas. Personuppgiftslagen PUL handlar snarare om vad som görs med informationen när den väl är insamlad eller registrerad.

Finns personuppgiftslagen?

Behandling av personuppgifter

Lagen gäller för personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige. Lagen tillämpas också när den personuppgiftsansvarige är etablerad i icke-EU-land men för behandlingen av personuppgifter använder sig av utrustning som finns i Sverige.

Är personuppgiftslagen upphävd?

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Denna lag har upphävts genom L 5.12.2018/1050, som gäller fr. o.m. 1.1.2019.

Vem är personuppgiftsansvarig på ett företag?

Personuppgiftsansvarig är den organisation, till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet, som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig.

Vad är GDPR och varför har man GDPR När ska GDPR tillämpas?

Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Har GDPR ersatt PUL?

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR, att gälla och ersatte då bland annat personuppgiftslagen. Förordningen syftar till att stärka enskildas skydd av personuppgifter och öka deras förtroende för den digitala miljön.

Vad säger GDPR?

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter.

Vad fanns innan GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL).

Vad är en integritetspolicy?

En integritetspolicy är information om hur någon samlar in och behandlar personuppgifter. När du besöker en hemsida får du ofta besked om att du kan läsa – och ibland godkänna – hemsidans integritetspolicy. I anställningsförhållandet samlas det in och behandlas stora mängder personuppgifter om personalen.

Måste man ha en integritetspolicy?

Enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) behöver företag som behandlar personuppgifter ha en dataskyddspolicy, som även är kallad för integritetspolicy. I denna policy, ska företaget beskriva behandlingen av personuppgifterna. De personer, vars personuppgifter ni behandlar, ska ha möjlighet att läsa om behandlingen.

Vad heter GDPR på engelska?

Terminologi dataskyddsförordningen (GDPR) på svenska och engelska
English Svenska
GDPR General Data Protection Regulation DSF Dataskyddsförordningen
…. Directive Personuppgiftslagen (Lag 1998:204 i Sverige, lag 22.4.1999/523 i Finland) och Personvernsreglerna i Norge
Compliance Regelefterlevnad
Data erasure Gallring

18 rader till

Är personnummer känslig personuppgift?

Personnummer är extra skyddsvärda. De är inte känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen men i Sverige har vi valt att ha ett särskilt skydd för våra personnummer, och för de samordningsnummer som man kan få om man inte är folkbokförd i Sverige.

Vad innebär dataskydd?

Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas. Kravet på dataskydd som standard (privacy by default) innebär i korthet att den som behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i onödan.

Vad betyder dataskydd?

Dataskydd är en grundläggande fri- och rättighet, som tryggar tillgodoseendet av den registrerades rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med dataskydd är att ange när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas.

Dataskyddsförordningen, GDPR ersätter PUL

PUL

JAG HAR FÅTT NOG AV POLISEN!!!

Lämna en kommentar