Vad är radonhus?

Referensnivåer och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader
Radonhalt i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde 200 Bq/m3
Radonhalt i nya byggnader 200 Bq/m3
Gammastrålning (miljödosekvivalentrat) i nya byggnader 0,3 µSv/h
Gammastrålning från byggnadsmaterial 1,0 mSv/år

5 rader till

4 mars 2019

Vad är normal radonhalt i hus?

Referensnivåer och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader
Radonhalt i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde 200 Bq/m3
Radonhalt i nya byggnader 200 Bq/m3
Gammastrålning (miljödosekvivalentrat) i nya byggnader 0,3 µSv/h
Gammastrålning från byggnadsmaterial 1,0 mSv/år

5 rader till

4 mars 2019

Vilka hus brukar ha radon?

vanlig källa till radon är ett byggmaterial som kallas blåbetong och är ett slags lättbetong. Hus som är byggda mellan ca 1929 och 1975 kan ha blå lättbetong i väggar, bjälklag eller andra delar av byggnadskonstruktionen.

Vad ska Radonvärdet vara?

Orolig för att din bostad har ett för högt radonvärde? Den enda lösningen är att mäta för att kontrollera att man inte ligger över referensvärdet. Det referensvärde på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) som man enligt myndigheter i Sverige bör understiga är uttryckt som ett årsmedelvärde.

Vad är höga halter radon?

Marken Jordlagret består av 30–40 procent luft. Radonhalten i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m3 på en meters djup. Normalt är den 20 000–40 000 Bq/m3 i morän och 30 000–150 000 Bq/m3 i grus. Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan radonhalten bli så hög som 1–2 miljoner Bq/m3.

Vilken radonhalt är farlig?

Eftersom radon är ett hälsofarligt ämne har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler. Vem drabbas av lungcancer från radon? Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 människor får lungcancer av radon varje år.

Vad är gränsvärdet för radon i vatten?

Radonhalten i föreskrivet dricksvatten, till exempel kommunalt dricksvatten, får inte överstiga det lagligt bindande gränsvärdet på 1000 Bq/l. Därför innehåller kommunalt dricksvatten mycket sällan höga radonhalter (Strålsäkerhetsmyndigheten 2017). Risken med att dricka radonhaltigt vatten är låg.

Kan man köpa ett hus med radon?

När du köper ett hus är det viktigt att vara medveten om att radon inte räknas som ett dolt fel. Säljaren har inte heller någon skyldighet att berätta om det finns radon i huset. Därmed är det upp till dig som köpare att försäkra dig om att det inte finns för höga halter av radon.

Vilka hus är byggda med blåbetong?

Fram till 1975 gick det att få tag på blåbetong, och det har konstaterats att det funnits i hus fram till ca 1980. Blåbetongen har tillverkats bland annat i Yxhult och på Öland. Det användes som byggnadsmaterial i många fastigheter i det så kallade miljonprogrammet.

Hur vet man om det finns radon i huset?

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal? Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

När börjar radon bli farligt?

Vid 800 Bq/m3 ökar risken med 128 procent (från basvärde 1 till 2,28). Risken för lungcancer är då ungefär dubbelt så hög som vid medelhalten för svenska bostäder (som är cirka 100 Bq/m3). Den som har en högre grundrisk att drabbas av lungcancer, till exempel en person som röker, är känsligare för radon.

När ändrades gränsvärdet för radon?

* Det förra riktvärdet för radon var 400 Bq (becquerel) per kubikmeter inomhusluft. Socialstyrelsen har sänkt värdet till 200 Bq. Det är en anpassning till de mål som riksdagen fastställt för skolor och förskolor och som skall gälla från år 2010. I bostäder skall det nya målet vara uppnått år 2020.

Vad är det svenska gränsvärdet för radon för att klassas som ett friskt hus?

För höga radonhalter är en hälsorisk och kan orsaka cancer. Därför är det viktigt att mäta radon i inomhusmiljö som villor eller flerbostadshus samt arbetsplatser, skolor och förskolor. I Sverige har vi ett rikt- och gränsvärde på 200 Bq/m³.

Hur fungerar Radonslang?

Radonslang / Radonrör

Radonslang eller rör läggs i gruset under cellplasten. Oftast används en dräneringsslang av mindre dimension, men dräneringsrör kan också användas. Slangen läggs på en avstånd på ca 1-2m mellan varje slinga som sen leds ut ur grunden på lämpligt ställe.

Var finns mest radon i Sverige?

Mycket höga radonhalter har uppmätts i hus byggda på grusåsar. Sandig morän, som är Sveriges vanligaste jordart, har en mer begränsad genomsläpplighet för transport av jordluft. Detta innebär att moräner vid normala radonhalter i jordluften inte bedöms vara högriskjordarter för markradon.

Kan man bli sjuk av radon?

Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga radonhalter. Särskilt stor är risken om man röker. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer.

Radon & Real Estate: What is Radon?

Vad är radon?

Göran Lindblad visar hur man blir av med radon

Lämna en kommentar