Vad är ramavtal?

Hur fungerar ett ramavtal?

Ett ramavtal upphandlas på samma sätt som ett vanligt upphandlingskontrakt. Skillnaden är att ramavtalet fastställer villkoren för framtida avrop under ramavtalets giltighetstid medan ett vanligt upphandlingskontrakt avser en faktisk anskaffning och innehåller en fullständig reglering av leverantörens åtagande.

Vad är ramavtal anställd?

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare, under en viss angiven tidsperiod, kommer att tilldelas för en viss typ av vara eller tjänst.

Vad menas med kontrakt respektive ramavtal?

Gränsen för om ett avtal är ett ramavtal eller ett kontrakt är inte alltid lätt att dra men generellt kan sägas att ett ramavtal fastställer helt eller delvis villkoren för flera, eventuella anskaffningar under en given tidsperiod (genom kontrakt) medan ett kontrakt avser en faktisk anskaffning.

Vad är skillnaden mellan kontrakt och ramavtal?

Ett ramavtal fastställer helt eller delvis villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod, medan ett kontrakt avser en faktisk anskaffning. I en dom i Kammarrätten i Jönköping prövades hur man ska klassificera avtal som har inslag av både kontrakt och ramavtal närmast på sin spets.

När behövs ramavtal?

När Regeringskansliet vill beställa varor eller tjänster görs så kallade avrop mot ramavtal. Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera.

Varför ska jag handla på ramavtal?

Med ett ramavtal vet medarbetarna alltid vilken leverantör de ska vända sig till och kan använda sin tid till kärnverksamheten istället. Innan ett inköp ska göras brukar köparen vanligtvis göra ett mer eller mindre omfattande analysarbete där man bland annat tittar på pris och kvalitet.

Vad är en Funktionsupphandling?

Vad är funktionsupphandling? Ett sätt att öppna upp för innovativa lösningar vid upphandling är att använda funktionskrav. Att ställa funktionskrav är ett förhållningssätt som ibland kallas för funktionsupphandling, innovationsupphandling, effektupphandling eller utfallsupphandling.

Hur länge får ett ramavtal vara?

Ett ramavtal som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får som utgångspunkt löpa i maximalt fyra (4) år, inklusive options- och förlängningsklausuler, när upphandlingen genomförs enligt de direktivstyrda reglerna. Ett ramavtal får då löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.

Är ramavtal bindande?

För att ett ramavtal skall anses vara bindande krävs dock, som nämnts ovan, att det i likhet med alla andra upphandlingskontrakt är ömsesidigt förpliktande och utan tillägg eller justeringar kan läggas till grund för utbyte av de ömsesidi- ga förpliktelserna.

Vad är ett upphandlingskontrakt?

Med upphandlingskontrakt avses enligt 5 § 1 punkten i upphandlingslagen från år 2007 ett skriftligt kontrakt som slutits mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer och som avser utförande av byggentreprenad, upphandling av varor eller utförande av tjänster mot ekonomisk ersättning.

Vilka har ramavtal?

Ett ramavtal kan ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter samt med en eller flera leverantörer. Det är dock endast de upphandlande myndigheterna som har angetts i ramavtalet som får avropa från detsamma.

Hur får man ett ramavtal?

Gå samman med ett eller flera andra företag och lämna ett gemensamt anbud. Se till att det tydligt framgår hur ni uppfyller de olika kraven i upphandlingen. Statens inköpscentral kan kräva att ni ska ha en viss juridisk form för att kunna teckna ramavtal.

Introduktion i offentlig upphandling

Vad är offentlig upphandling?

Takvolymer i ramavtal – hur ska vi tolka den nya EU-domen egentligen?

Lämna en kommentar