Vad är rån?

Vad definieras som rån?

Rån innebär att en gärningsperson med våld, eller hot i någon form, genomför en stöld. Om våldet är grovt definieras brottet som grovt rån. Kontakta polisen så snart som möjligt på 112 eller 114 14 om du har blivit utsatt för rån.

Vilka rånar?

Fakta
  • 8 810 rån polisanmäldes (2020)
  • 5 bankrån anmäldes (2020)
  • 91 procent av de som misstänks för rån är män (2020)
  • 84 procent av alla anmälda rån är personrån (2020)
  • 14 procent av rånen personuppklarades (2020)
29 mars 2022

Vilka blir rånade?

Utsattheten är större i de yngre ålderskategorierna än i de äldre, enligt NTU. Personer yngre än 35 år utgör en majoritet bland de rånade, omkring 60 procent under den senaste treårsperioden (år 2011–2013).

Vilket straff får man vid rån?

Straffskalan för grovt rån är fängelse i lägst fyra och högst tio år. Straffet för såväl försök till grovt rån som förberedelse till grovt rån kan bestämmas till fängelse i upp till tio år. Straffskalan för grovt rån liksom för försök och förberedelse till sådant brott är således mycket vid.

Vad är en utpressare?

Utpressning är ett brott enligt 9 kap 4 § brottsbalken och straffet är fängelse i högst två år. Brottet består i att någon genom hot om våld, skandalisering eller polisanmälan tvingar annan till handling eller underlåtenhet. Beskyddarverksamhet räknas som en form av utpressning.

När är det grovt rån?

Gärningen bedöms som grov, med fängelsestraff på mellan fem och tio år, om våldet varit livsfarligt eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, liksom om synnerlig råhet visats eller den rånades skyddslösa eller utsatta ställning utnyttjats hänsynslöst enligt 8 kap. 6 § BrB.

Vilka är det som rånar barn?

Resultaten från skolundersökningen visade att cirka tio procent av pojkarna och fem procent av flickorna i 15-17 årsåldern uppgav att de hade blivit rånade sedan de började högstadiet. Ungefär lika många uppgav att de själva hade begått rån. Resultaten tyder på att rånbrottsligheten har ökat något bland ung- domar.

Har personrån ökat?

Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar.

Vilket är Sveriges största rån?

Rånet mot Gotabanken 1990 eller 930-miljonerskuppen som den också kallas, är det bankrån som genomfördes mot Gotabanken på Oxtorgsgatan i Stockholm den 5 november 1990 där rånarna kom över ett rekordstort byte på ca 890 miljoner svenska kronor i statsobligationer. Det är det största rånbytet i svensk kriminalhistoria.

Vad är ett grovt rån?

Vad räknas då som grovt rån? Är det genomfört på ett livsfarligt och hänsynslöst sätt så räknas det som grovt. Ett rån som genomförs under vapenhot eller genom att offret binds kan räknas som grovt. Likaså räknas ett rån mot en taxichaufför under yrkesutövning som ett grovt rån.

Hur många år i fängelse för mordförsök?

Den som uppsåtligen berövar annan livet döms för mord till fängelse i tio år eller på livstid (3 kap. 1 § brottsbalken). Om brottet med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller annars är att anse som mindre grovt döms för dråp till fängelse i lägst sex och högst tio år (3 kap.

Vad menas med bedrägeribrott?

Bedrägeri är enligt svensk lag ett brott, som består i att någon medelst vilseledande förmår annan till handling eller till att underlåta något som medför vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde enligt 9 kap. brottsbalken (1962:700).

Vilka faktorer påverkar straffskalan?

Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende, ska det bedömas som grovt. För grovt brott döms det till fängelse i lägst två och högst tio år.

HELIKOPTERRÅNET – HUR GICK DET TILL?

5 Helt sjuka rån från Sverige!

DET STORA TÅGRÅNET

Lämna en kommentar